Prynu Tocynnau

Hansel & Gretel

Humperdinck

Bydd unrhyw un sydd a synnwyr o hwyl a ffantasi drygionus yn mwynhau'r dehongliad hyfryd o dywyll hwn o'r stori dylwyth teg enwog. Mae Richard Jones wrth ei fodd yn agweddau hunllefus y stori. Mae ei gynhyrchiad clasurol yn troi o amgylch themau newyn, glythineb a chanibaliaeth sydd dan wyneb y stori.

Yng nghalon y goedwig, rhaid i Hansel a Gretel dwyllo a chwarae triciau er mwyn osgoi ffawd ofnadwy. Bydd y cynhyrchiad hudolus hwn, sy'n cynnwys dilyniant hyfryd o freuddwyd sy'n dangos gwledd a weinir gan bysgodyn, yn cyfareddu'r rheini sydd am ymchwilio ochr dywyll a digri opera.

  • Hyd y cynhyrchiad yw tua dwy awr a 10 munud yn cynnwys un egwyl
  • Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn Gymraeg ac yn Saesneg
  • Cynhyrchiad ar y cyd gyda Lyric Opera, Chicago
  • Yn addas ar gyfer pawb dros 10 oed

Cefnogir gan WNO Ildoes Owen Society.

 

Nodyn am y cynhyrchiad: Mae'r cynhyrchiad wediíi leoli yn y 1950au ac yn oes y stori dylwyth teg diamser.

Arweinydd Lothar Koenigs
Cyfarwyddwr Richard Jones
Cynllunydd John Macfarlane
Cynllunydd Goleuo Jennifer Tipton 
Coreograffydd Gwreiddiol Linda Dobell 

Cast
Gretel Ailish Tynan 
Hansel Jurgita Adamonyté
The Witch Adrian Thompson 
Peter Ashley Holland
The Mother Miriam Murphy

Pob perfformiad yn dechrau am 7.15pm 

Hyd y perfformiad dwy awr a 10 munud gan gynnwys un egwyl 

Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd a Llandudno) 

Hansel and Gretel

Act Un

Yn nyfnderoedd y goedwig, mae brawd a chwaer o’r enw Hansel a Gretel wedi cael nifer o dasgau yn y tŷ i’w cwblhau cyn i’w rhieni gyrraedd adref. Mae Hansel yn cwyno bod gormod o angen bwyd arno i orffen y tasgau, felly mae ei chwaer yn ceisio ei annog drwy ddweud am y botel lefrith y mae eu mam wedi’i phrynu i bwdin ar gyfer y noson honno. Daw Hansel o hyd i’r botel ac yfa’r hufen sydd ar frig y botel, gan ddawnsio mewn llawenydd gyda’i chwaer. Ar ôl i’w mam ddychwelyd, mae hi’n gweld nad yw’r tasgau wedi’u gwneud, ac wrth iddi geryddu’r ddau ohonyn nhw, mae hi’n taro’r botel yn ddamweiniol, gan dywallt y llefrith ar y llawr. Yn ei rhwystredigaeth, mae hi’n anfon y plant allan i’r goedwig i hel mefus. Mae’n gweddïo ar Dduw am y gallu i roi bwyd i’w phlant newynog. Daw’r tad, sy’n wneuthurwr ysgubau, adref, yn feddw gaib ar ôl diwrnod llwyddiannus yn y farchnad. Mae’r wraig yn neidio mewn hapusrwydd, ac yna mae’r tad yn gofyn ble mae’r plant. Mae hi’n dweud wrtho yn y diwedd ei bod wedi anfon y plant i’r goedwig i hel mefus. Mae’r tad yn arswydo: mae yno Wrach ddrwg yn y goedwig sy’n hudo plant i mewn i’w thŷ bara sinsir, ac yna mae hi’n eu bwyta. Mae’r rhieni galarus yn mynd i’r goedwig i chwilio am Hansel a Gretel. 

Act Dau

Mae’r plant yn hel mefus ac yn chwarae gyda’i gilydd yn fodlon eu byd yn y goedwig. Wrth iddyn nhw sglaffio’r ffrwythau, maen nhw’n clywed y gog yn canu. Mae hi’n dechrau nosi, ac maen nhw’n sylweddoli’n sydyn eu bônt wedi bwyta’r mefus i gyd. Yn frysiog mae Gretel yn ceisio hel peth o’r ffrwythau sydd ar ôl, tra bod Hansel yn gwneud ei orau i fynd yn ôl ar yr un llwybr, ond mae’n cyfaddef eu bod wedi colli eu ffordd. Maen nhw’n dychryn wrth ddod ar draws dieithryn, Yr Huwcyn, sy’n taenu llwch dros eu llygaid, gan wneud i’r plant fynd i gysgu. Cyn iddyn nhw fynd i wlad breuddwydion, maen nhw adrodd eu gweddi gyda’r nos, ac fe ddisgynna un deg pedwar o angylion oddi fry i’w gwarchod wrth iddyn nhw gysgu.

Act Tri

Mae’r Dylwythen Wlith yn gwneud ymddangosiad byr i ddeffro’r ddau blentyn sy’n cysgu drwy daenu Gwlith ar eu hwynebau’n sydyn. Mae Gretel yn dihuno Hansel, ac wrth iddyn nhw ymestyn eu breichiau’n gysglyd, maen nhw’n sylwi ar dŷ bara sinsir mawr wedi’i amgylchynu â ffens wedi’i wneud o ddynion bach sinsir. Yn llawn chwilfrydedd, nid oes modd iddyn nhw beidio mynd at y tŷ, ac maen nhw’n dechrau cymryd tameidiau o’r waliau. Maen nhw’n anwybyddu synau’r llais rhyfedd y tu mewn, ac ymhen hir a hwyr, daw’r Wrach ddrwg allan o’r tŷ. Mae hi’n dal Hansel gyda rhaff, ac fe geisia eu denu drwy addo pethau melys. Mae Hansel a Gretel yn torri’r rhydd, ond maen nhw’n cael eu hatal gan swyn y Wrach, a chânt eu harwain i’r tŷ wedi’i wneud o fara sinsir. Wrth i’r Wrach garcharu Hansel o dan ei swyn, mae hi’n anfon Gretel i gasglu rhesins a chnau, ac eglura hefyd mai ei bwriad yw gwneud Hansel yn dewach er mwyn iddi ei fwyta. Mae’r Wrach sy’n fyr ei golwg yn mynd at gawell Hansel, ac fe ofynna iddo dynnu ei fys allan: yn hytrach mae’r bachgen ifanc yn estyn asgwrn cyw iâr.  Wedi iddi deimlo braich mor denau, mae’r Wrach yn parhau i fwydo Hansel. Pan mae cefn y Wrach wedi’i throi, mae Gretel yn llacio’r clo ar gawell Hansel. Pan orchmynna’r Wrach i Gretel edrych yn y popty, mae’r ferch ifanc yn actio’n anwybodus, gan orfodi’r Wrach i ddangos iddi yn y lle cyntaf drwy edrych i mewn, ac ar hynny mae’r plant yn taflu’r Wrach i’r tân, gan gau’r drws yn glep ar ei hôl. Mae’r popty’n ffrwydro, ac mae’r dynion bara sinsir yn troi’n blant, wedi’u rhyddhau o’u dewiniaeth. Mae rhieni Hansel a Gretel yn dod o hyd i’w plant o’r diwedd, ac maen nhw’n cymodi mewn ysbryd o gariad ac edifeirwch.

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Nos Sadwrn 21, nos Fercher 25 a nos Wener 27 Chwefror 6.15pm

Hippodrome, Birmingham
Nos Sadwrn 7 Mawrth 6.15pm

Venue Cymru, Llandudno
Dydd Sadwrn 14 Mawrth 3pm a 5.45pm

Milton Keynes Theatre
Dydd Sadwrn 21 Mawrth 5.45pm

Mayflower Theatre, Southampton
Dydd Sadwrn 28 Mawrth 5.45pm

Theatre Royal, Plymouth
Dydd Sadwrn 4 Ebrill 6pm

Hippodrome, Bryste
Dydd Sadwrn 11 Ebrill 5.45pm

Archwilio ar-lein

Also This Season