Prynu Tocynnau

The Magic Flute

Mozart

Bob nawr ac yn y man mae pawb angen treulio noswaith yn y theatr er mwyn gwneud i ni wenu. Mae The Magic Flute gan Mozart, syín gynnes, yn sbort ac yn ddoniol, yn gwneud yr union beth hwnnw.

Mae'r Cyfarwyddwr Dominic Cooke yn cyflwyno cynhyrchiad beiddgar sy'n cyfuno cerddoriaeth aruchel Mozart gyda llwyfanu swrrealaidd sy'n cynnwys cimwch cas, llew sy'n darllen papur newydd a physgodyn sydd hefyd yn troi'n feic. Maeír gymysgedd dda o gomedi, pantomeim, athroniaeth a chrefydd, ar set anhygoel wedi'i ysbrydoli gan Magritte yn golygu bod The Magic Flute yn noson i'w chofio.

Stori pobl ifanc yn dod o hyd iíw lle yn y byd, gan ddod i wybod drostyn nhw eu hunain beth syín wir a beth sy'n gau, beth syín iawn a beth sydd ddim yw opera enwocaf Mozart. Maeín siwrnai drwy'r tywyllwch cyn cyrraedd golau dydd.

Gan ei bod yn addas i'r teulu cyfan, mae The Magic Flute yn gyflwyniad perffaith i opera, gydag eiliadau o hudoliaeth gwirioneddol a fydd yn aros yn y cof am byth. Dewch i weld y profiad bythgofiadwy hwn.

Nodyn am y cynhyrchiad: Nid yw'r cynhyrchiad swrrealaidd hwn wedi'i leoli mewn unrhyw gyfnod penodol. Mae'r setiau a'r gwisgoedd yn cyfeirio at wahanol gyfnodau.

  • Hyd y cynhyrchiad yw tua dwy awr a 50 munud yn cynnwys un egwyl
  • Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn Gymraeg ac yn Saesneg
  • Yn addas ar gyfer pawb dros 8 oed

Nodyn am y cynhyrchiad: Nid yw'r cynhyrchiad swrrealaidd hwn wedi'i leoli mewn unrhyw gyfnod penodol. Mae'r setiau a'r gwisgoedd yn cyfeirio at wahanol gyfnodau.

Arweinyddwr Lothar Koenigs (13 Chwefror - 10 Ebrill)  
Cyfarwyddwr Dominic Cooke
Cynllunydd Set Julian Crouch 
Cynllunydd Gwisgoedd Kevin Pollard
Cynllunydd Goleuo Chris Davey
Cyfarwyddwr Symudiadau Sue Lefton

Cast
Tamino Allan Clayton (13-20 Chwefror, 5, 12, 13, 19, 26 a 27 Mawrth, 9-10 Ebrill / Benjamin Hulett (26-28 Chwefror, 6 a 20 Mawrth, 1-2 Ebrill)
Pamina Sophie Bevan (13-20 Chwefror, 5, 12, 13, 19 a 26 Mawrth, 9-10 Ebrill) / Anita Watson (26-28 Chwefror, 6, 20 a 27 Mawrth, 1-2 Ebrill)
Papageno Jacques Imbrailo (ac eithrio 12 a 13 Mawrth) / Daniel Grice (12 a 13 Mawrth)
Sarastro Scott Wilde 
Speaker Ashley Holland 
Queen of the Night Samantha Hay
First Lady Camilla Roberts
Second Lady Máire Flavin
Third Lady Emma Carrington

Pob perfformiad yn dechrau am 7.15pm 

Hyd y perfformiad tua 2 awr 50 munud gan gynnwys un egwyl 

Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd and Llandudno) 

The Magic Flute

Act Un

Mae Tamino, tywysog Eifftaidd, yn cael ei ddal yn nhorchau neidr anferth, ar ôl ymdrechu i dorri’n rhydd mae’n syrthio’n anymwybodol.  Ymddangosa tair boneddiges breswyl i Frenhines y Nos a lladd y neidr.  Mae’r boneddigesau yn edmygu harddwch y tywysog anymwybodol cyn rhedeg i adrodd yr hanes wrth Frenhines y Nos.  Mae Tamino yn deffro ac yn cael ei gyfarch gan Papageno, daliwr adar y frenhines, sy’n brolio'n falch mai ef laddodd y neidr ddieflig.  Ymhen ychydig mae’r boneddigesau’n dychwelyd ac yn clywed Papageno yn honni mai ef achubodd Tamino.  Fel cosb am ddweud celwydd maen nhw’n cloi ei geg ar gau.  Maen nhw’n rhoi llun o Pamina, merch y frenhines i Tamino ac yn egluro wrtho fod y dywysoges wedi cael ei charcharu gan Sarastro, sy’n cael ei ddisgrifio ganddynt fel archoffeiriad milain.  Ar ôl gweld llun Pamina mae Tamino yn disgyn mewn cariad â hi yn syth.  Ymddangosa Frenhines y Nos a dyweda wrth y Tywysog y caiff ef briodi ei merch os yw e’n llwyddo i’w hachub, mae Tamino yn derbyn yr her yn syth.  Mae’r boneddigesau yn rhoi ffliwt hud i Tamino ac yn dweud wrtho fod y ffliwt yn gallu newid calonnau dynion.  Maen nhw’n tynnu’r clo o geg Papageno ac yn rhoi tair cloch hud sy’n cynnig amddiffyniad hudol iddo.  Cychwynna’r ddau i edrych am Pamina, gyda thri ysbryd yn eu canlyn.

Mae Monostatos, caethwas yr Archoffeiriad Sarastro yn aflonyddu ar Pamina, cyn i Papageno gyrraedd a’i hel ymaith.  Dywed Papageno wrth Pamina fod Tamino yn ei charu hi a’i fod am ei hachub.  Mae Pamina yn llawenhau a methu aros i gwrdd â’i hachubwr - ac yn datgan ei bod yn gobeithio y daw Papageno o hyd i gariad rhyw ddiwrnod hefyd.  Dyweda’r ysbrydion wrth Tamino fod Pamina yn ddiogel, mae Tamino yn chware ei ffliwt i alw ar Papageno.  Mae Monostatos a’i ddynion yn rhedeg ar ôl Papageno a Pamina wrth iddyn nhw ddianc, ond mae’r daliwr adar yn canu ei glychau hud sy’n gadael Monostatos a’i ddynion yn ddi-rym.  Mae’r Uwch-offeiriad Sarastro, sy’n caru Pamina, yn cosbi Monostatos am geisio denu’r dywysoges.  O’r diwedd mae Pamina a Tamino yn cyfarfod ei gilydd ac yn disgyn mewn cariad.  Mae Sarastro yn arwain y cwpl ifanc i brif deml Isis a Osiris.

Act Dau

Mae Sarastro a’i offeiriad yn penderfynu gosod cyfres o heriau i Tamino er mwyn iddo brofi ei fod yn haeddu priod Pamina, yn ogystal â chael gorsedd Sarastro ac ymuno â’r frawdoliaeth.  Dywedant wrth Papageno y caiff ef ddynes ei hun os yw e’n llwyddo i wneud yr heriau, yr her gyntaf yw  aros yn fud yng nghwmni merched.  Mae hon yn her ofnadwy o anodd i’r daliwr adar siaradus a dechreua siarad â hen ddynes sy’n pasio heibio, ond caiff Tamino ei brofi i’r eithaf pan mae ei annwyl Pamina yn ei gyfarch.  Mae Pamina yn gadael yn llawn anobaith, yn argyhoeddedig nad yw’r Tywysog mud yn ei charu bellach.  Yn fuan wedyn, prin fod Monostatos yn gallu rheoli ei ysfa pan welai Pamina yn cysgu, ond mae e’n ffoi pan welai fod y Frenhines y Nos ddig wedi cyrraedd, ac yn gorchymyn ei merch i lofruddio Sarastro.

Cred Tamino a Papageno fod eu siawns o gariad wedi’i ddifetha a theimla’r ddau yn ddigalon iawn, ond mae’r offeiriad yn addo mai dim ond dau brawf arall sydd rhaid iddyn nhw eu cwblhau.  Mae Papageno yn dyheu am wraig ac yn addo y bydd yn ffyddlon i’r hen wraig a gyfarfu yn gynharach.  Trawsffurfia’r wraig honno yn ferch ifanc brydferth o’r enw Papageno, ond yna diflanna’n syth.  Mae Tamino a Pamina yn cymodi ac yn gwneud y ddwy her olaf sef tân a dŵr gyda’i gilydd, llwyddant i’w cwblhau gydag amddiffyniad y ffliwt hud.  Yn y cyfamser, mae Papageno yn llawn tristwch ac yn credu ei fod wedi colli Papagena am byth.  Mae ef ar fin lladd ei hun, ond yna mae’r tri ysbryd yn dychwelyd i’w atgoffa y bydd ei glychau hud yn dod â gwir hapusrwydd iddo.  Yn ddigon siŵr, ar ôl i’r clychau ganu mae Papegena yn ymddangos ac mae’r ddau yn dechrau cynllunio eu dyfodol.  Mae Brenhines y Nos yn dychwelyd i ymosod ar y deml gyda’i tair boneddiges a Monostatos, ond cânt eu halltudio.  Rhodda Sarastro ei fendith i Pamina a Tamino a daw pawb at ei gilydd i ddathlu gwroldeb, daioni a doethineb.

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Nos Wener 13, nos Wener 20, nos Fercher 26 a nos Sadwrn 28 Chwefror 6.15pm; dydd Sul 15 Chwefror 3pm

Hippodrome, Birmingham
Nos Fercher 4 Mawrth 6.15pm

Venue Cymru, Llandudno
Dydd Iau 12 a ddydd Gwener 13 Mawrth 3pm a 5.45pm

Milton Keynes Theatre
Dydd Iau 19 a ddydd Gwener 20 Mawrth 5.45pm

Mayflower Theatre, Southampton
Dydd Iau 26 a ddydd Gwener 27 Mawrth 5.45pm

Theatre Royal, Plymouth
Nos Fercher 1 a nos Iau 2 Ebrill 6pm

Hippodrome, Bryste
Dydd Iau 9 a ddydd Gwener 10 Ebrill 5.45pm

Archwilio ar-lein

Dinasoedd

Also This Season