Maria Stuarda | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Iau, Rhagfyr 12, 2013 - dydd Sadwrn, Rhagfyr 14, 2013

Cynhyrchiad newydd

Beth fyddai wedi digwydd petai Elisabeth I a Mari Brenhines yr Alban wedi dod wyneb yn wyneb? Ymgais gyffrous i ddychmygu’r digwyddiad hwn sydd wrth wraidd Maria Stuarda. Mae opera afaelgar Donizetti yn eich cludo i Brydain sydd mewn rhyfel â hi ei hun ac sydd wedi’i goresgyn gan ansicrwydd ac ymryson. Mae cynhyrchiad Rudolf Frey yn taflu goleuni ar y tebygrwydd trawiadol  rhwng y ddwy arwres: Mari'r carcharor a’r Frenhines Elisabeth; dynes sydd wedi’i llyffetheirio gan ofynion y swydd.

Cefnogir gan brif rodd gan y ‘Swansong Project’ 

Cefnogir gan Gyfeillion WNO a Chymdeithas Idloes Owen WNO.

 

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Graeme Jenkins (tan 7 Tachwedd)
Robin Newton (o 14 Tachwedd)
Cyfarwyddwr Rudolf Frey
Cynllunydd Madeleine Boyd
Cynllunydd Goleuo Matthew Haskin

Mae’r cast yn cynnwys
Y Frenhines Elisabeth Adina Nitescu
Mari Stiwart Judith Howarth
Leicester Bruce Sledge
Talbot Alastair Miles
Cecil Gary Griffiths

StoriBack to top

Mae’r Llys yn disgwyl dyfodiad y Frenhines Elizabeth ac mae disgwyl iddi gyhoeddi ei phriodas â Dug Anjou. Mae Elizabeth yn datgelu ei bod hi dal heb benderfynu ynghylch uno gorseddau Lloegr a Ffrainc ai peidio gyda’r briodas hon, ond mae’n sicrhau ei Llys mai er lles y bobl y bydd hi’n gweithredu, a dim arall. O’r neilltu, mae’n cyfaddef ei chariad cyfrinachol tuag at Robert Dudley, Iarll Caerlŷr. Yna mae Talbot a’r gwŷr llys yn ymbil am drugaredd tuag at Mary Stuart, Brenhines y Sgotiaid, sydd wedi’i charcharu yn Fotheringhay, ond mae Elizabeth yn anfodlon tosturio, er bod Syr William Cecil yn ei chynghori i ddangos trugaredd. 

Mae Iarll Caerlŷr yn cyrraedd ac mae Elizabeth yn gorchymyn ei fod yn mynd â’i modrwy i’r llysgennad Ffrengig fel arwydd dros dro ei bod yn derbyn y cynnig o briodas. Wedi cael ei brifo gan ei adwaith llugoer i’r newyddion hwn, mae’r Frenhines yn gadael. Mae Talbot yn dweud wrth Iarll Caerlŷr am gyfarfod gyda Mary ac yn rhoi portread ohoni iddo, ynghyd â llythyr yn ymbil am ei help. Mae Iarll Caerlŷr yn addo sicrhau rhyddid Mary.  Pan mae Elizabeth yn dychwelyd, mae hi’n mynnu gweld y llythyr sydd yn ei law. Er ei bod yn flin iawn ynghylch dyheadau Mary i gipio coron Lloegr, ac er ei bod yn hynod genfigennus o hoffter Iarll Caerlŷr ohoni, yn amharod, mae’n cytuno i ymweld â hi.

Mae Mary a’i chyfaill, Hannah, yn cofio’n ôl am eu bywyd cynnar yn Ffrainc. O glywed sŵn yr Helfa Frenhinol, mae Mary’n sylweddoli bod Elizabeth yn dynesu. Mae Iarll Caerlŷr yn cyrraedd ac yn egluro mai dim ond esgus i Elizabeth ymweld â Mary yw’r Helfa, ac mae’n ei darbwyllo i fod yn wasaidd os yw’n gobeithio am drugaredd. Wrth i’r ddwy wraig gyfarfod am y tro cyntaf, mae’r naill a’r llall yn teimlo atgasedd ar unwaith tuag at ei gilydd. Mae Mary’n ymddwyn yn wylaidd ond mae Elizabeth yn ymateb drwy ei chyhuddo o frad, llofruddiaeth ac anlladrwydd. Mae Mary, sy’n methu goddef rhagor o wawd, yn cyhuddo Elizabeth o fod yn ferch anghyfreithlon i Anne Boleyn. 

Mae Cecil yn annog Elizabeth i lofnodi’r gorchymyn i ddienyddio Mary, yn dilyn ei chyfraniad at blot Babington i lofruddio’r Frenhines, ond mae Elizabeth yn dal i fethu penderfynu. Nid yw’n gallu meddwl am gondemnio brenhines eneiniog. Yn y diwedd, mae Cecil yn llwyddo i ddarbwyllo Elizabeth i lofnodi’r gwarant.  Pan glyw Iarll Caerlŷr bod Mary wedi cael ei chondemnio i farwolaeth, mae’n ymbil am y tro olaf am ei bywyd, gan geryddu Elizabeth am ei chreulondeb pan mae’n gwrthod ildio. Yna mae’n cael ei anfon gan y Frenhines i fod yn dyst i ddienyddiad Mary.

Mae Talbot a Cecil yn ymweld â Mary. Mae Cecil yn rhoi’r ddedfryd o farwolaeth iddi ac yn ei gadael ar ei phen ei hun gyda Talbot. Mae ef yn dweud wrthi am benderfyniad Elizabeth i anfon Iarll Caerlŷr yn dyst i’w dienyddiad. Mae Mary’n anesmwytho’n fawr ac yn dychmygu ei bod yn gweld ysbrydion ei chyn-ŵr a’i chariad, Darnley a Rizzio. Mae Talbot yn ei hannog i roi ei ffydd yn y nefoedd a pharatoi i wynebu ei marwolaeth yn wylaidd.

Mae torf ddisgwylgar yn gwylio’r paratoadau ar gyfer dienyddio Mary. Mae Mary’n ffarwelio â hwy ac maent yn ymuno â hi mewn gweddi derfynol am faddeuant yn y nefoedd. Mae Mary’n maddau i Elizabeth ac yn gweddïo dros les Lloegr. Mae’n ddagreuol pan mae Iarll Caerlŷr yn cyrraedd, gan brotestio ei bod yn ddiniwed a gofyn iddo ei chynnal wrth i awr ei marwolaeth nesáu. Mae ergyd canon derfynol i’w chlywed ac mae Mary’n cael ei harwain allan ar y sgaffald.

FideoBack to top

SainBack to top

BrochureBack to top

WNO a’r Ymddiriedolaeth GenedlaetholBack to top

Mae WNO a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio i gefnogi’r perfformiadau gyda rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn eiddo’r Ymddiriedolaeth, sy’n cynnwys Tŷ Tredegar, Plas Newydd a Thŷ'r Masnachwr Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod. Ewch i wno.org.uk/nt am fanylion ynghylch y digwyddiadau. Rhoddir blaenoriaeth i aelodau’r Ymddiriedolaeth sy’n archebu lle yn y digwyddiadau hyn drwy’r eiddo tan 1 Mai.

Take a Tudors breakBack to top

Rydym wedi trefnu cyfradd arbennig i'r rhai sy'n gweld mwy nag un o operâu Y Tuduriaid.

Gwestai'r Marriott

Gwesty'r Marriott Caerdydd
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 7 Medi a 6 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Abertawe 
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 8 Hydref a 12 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty Brenhinol y Marriott Bryste
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.miMae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 5 Tachwedd a 9 Tachwedd 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Birmingham
£100 y noson
Gallwch bellach archebu ar-lein gan ddefnyddio'r cod corfforaethol 7WO neu ffonio adran cadw lle'r Marriott ar 0121 452 1144 a dyfynnu'r cod cadw lle WKAW i gael y cynnig hwn. Archebwch ystafell am £100 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth ddwbl i gynnwys llety a brecwast. Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 12 Tachwedd a 16 Tachwedd 2013 yn gynhwysol.

Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott
£99 y noson
Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 23 Tachwedd ac 1 Rhagfyr 2013 yn gynhwysol. Hoffai Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott, gynnig cyfraddau llety ffafriol i westeion Opera Cenedlaethol Cymru aros yn ein gwesty pedair seren.  Wedi'i lleoli yng nghanol cefn gwlad Hampshire ac yn agos i ddinas Southampton, mae gan y gwesty gyfleusterau hamdden a golff o'r radd flaenaf i chi ymlacio.  Archebwch ystafell wely Safonol Deluxe am £99.00 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth sengl neu ddwbl i gynnwys llety, brecwast llawn, lle parcio, defnydd o gyfleusterau hamdden y gwesty a TAW.  Noder mae'r cynnig  hwn yn amodol ar argaeledd ac ni ddylid ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynigion neu hyrwyddiadau eraill.  I archebu ffoniwch 01329 833455 gan ddyfynnu'r cod PROM.  Am ragor o wybodaeth am y gwesty ewch i'n gwefan yn marriottmeonvalley.co.uk

 

Gwyliau Opera Llandudno

Mae Barbara Sandbach wedi trefnu Gwyliau Opera i Venue Cymru, Llandudno. Mae'r gwyliau hyn yn cynnwys:
•Tocynnau WNO o'ch dewis am bris gostyngol ac wedi'u cadw'n arbennig i chi
•Llety wedi'i ddewis mewn un o westai'r promenâd ger y theatr
•Copi o'r rhaglen ar gyfer yr operâu
•Tocynnau wedi eu cadw ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiad
•Tudalen groeso
Mae'r holl becynnau'n cynnwys llety mewn gwesty o'ch dewis, cinio, ystafell a brecwast. Am ragor o wybodaeth, ewch i llandudnooperaholidays.co.uk neu ffoniwch Barbara ar 01492 879 526.

 

Neuadd Bodysgallen

Mae Neuadd Bodysgallen yn cynnig pecyn sy'n cynnwys llety, brecwast wedi'i goginio, cinio dau gwrs (Gwerth £25 y pen), defnydd llawn o'r sba iechyd a ffitrwydd (pwll nofio, sawna, ystafell stêm, bath sba, ardal ymlacio ac Ystafell y Clwb) a TAW.  
•Meddiannaeth ddwbl (dwbl neu bâr) £115 y pen y noson (£345 am dair noson)
•Meddiannaeth sengl £145 y noson (£435 am dair noson)
•Am ragor o wybodaeth ac i archebu'r pecyn hwn yn Neuadd Bodysgallen ffoniwch 01492 684466 neu  archebwch ar-lein drwy Bodysgallen.com a defnyddiwch WNOTudors fel cod archebu.

CysylltiedigBack to top