Prynu Tocynnau

Peter Pan

Richard Ayres

Cynhyrchiad newydd

Bydd opera newydd Richard Ayres a Lavinia Greenlaw, Peter Pan, yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn y DU mewn cynhyrchiad newydd gan Keith Warner. Nid dyma enghraifft arall o Peter Pan wedi ei ysgafnhau i fod yn ddiniwed ac yn hwyliog, ond yn hytrach mae Ayres a Greenlaw yn dod â pherygl, anhrefn gwych a bywiogrwydd stori wreiddiol JM Barrie. Bydd Peter Pan yn plesio cynulleidfaoedd o wyth oed a hŷn gan roi cyfle ardderchog i gyflwyno opera i aelodau ifanc o’r teulu.

Cefnogir yn rhannol gan y Teulu Getty fel rhan o Blaenoriaeth i Brydain.

Arweinydd Erik Nielsen
Cyfarwyddwr Keith Warner
Cynllunydd Jason Southgate
Cynllunydd Goleuo Bruno Poet
Coreograffydd i'w drefnu
Cyfarwyddwr Ymladd neu Ddianc Ran Braun

Cast
Peter Pan Iestyn Morris
Wendy Marie Arnet
Mr Darling / Captain Hook Ashley Holland
Mrs Darling / Tiger Lilly i'w drefnu
John Nicholas Sharratt
Michael Rebecca Bottone
Nana Aidan Smith

Mae’r perfformiad matinee ar gyfer Peter Pan yn dechrau am 4.00pm yng Nghaerdydd.

Perfformiadau nos yn dechrau am 6.30pm yng Nghaerdydd a 7.15pm yn Birmingham.

Hyd y perfformiad tua 2 awr 25 munud gan gynnwys un egwyl. 

Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn Saesneg (a Chymraeg yng Nghaerdydd) 

Cynhyrchiad ar y cyd gyda Komische Oper, Berlin.

 

Cefnogir yn rhannol gan y Teulu Getty fel rhan o Blaenoriaeth i Brydain.

Act Un

Llundain Edwardaidd 

Yn hwyr un noson, tra mae eu rheini allan, mae Wendy, Michael a John Darling yn cael ymweliad gan hogyn rhyfedd o’r enw Peter Pan a Tinker Belle, y dylwythen deg eofn.  Mae Peter wedi hedfan drwy ffenestr agored eu cartref yn Llundain o le llawn hud a lledrith o’r enw’r Wlad Byth Bythoedd, ynys llawn môr-ladron, indiaid cochion, môr-forynion, creaduriaid hudolus a choedwigoedd dirgel. Nid yw’n cymryd llawer o amser i Peter ddwyn perswâd ar y plant i adael eu cartref teuluol, ac ymuno ag ef ar ei ddychweliad yno. Gyda phinsiad o lwch hud y dylwythen, maen nhw’n hedfan ar draws Llundain, a hynny er braw i Mrs Darling, sy’n rhuthro yn ôl i’r tŷ, ond y mae hi’n rhy hwyr: mae gwelyau'r plant yn wag.

Act Dau

Gwlad Byth Bythoedd

Mae Bechgyn Coll y Wlad Byth Bythoedd yn aros yn ddiamynedd i’w harweinydd, Peter, ddychwelyd. Mae Tinker Belle yn genfigennus o gyfeillgarwch Wendy â Peter, a thrwy hedfan o flaen y grŵp, mae hi’n dangos ei hochr ddrygionus wrth berswadio bechgyn ifanc y Wlad Byth Bythoedd i geisio saethu ei gwrthwynebydd i lawr. Disgynna Wendy i’r llawr, a phan gyrhaedda Peter gyda John a Michael, y mae wedi’i gythruddo o ddarganfod cynllwyn anfad Tinker Belle. Diolch byth, daw Wendy at ei hun, ac mae hi’n chwarae rôl y fam i’r bechgyn coll, sydd fel Peter, heb deulu eu hunain. 

Nid yw popeth yn heddychol yn y Wlad Byth Bythoedd. Mae’r llwfrgi Capten Hook a’i griw o fôr-ladron yn ceisio dial yn erbyn Peter Pan, am dorri ei law i ffwrdd a’i roi yn fwyd i grocodeil. Mae Hook yn grediniol y bydd y crocodeil yn ei lowcio, ac felly mae’n gwrando’n gyson ar sŵn ei oriawr yn tician ar ei arddwrn, sy’n atseinio ym mol y bwystfil. Mae’r Bechgyn Coll yn ddiogel, am y tro.

Yn bell oddi cartref, mae Wendy yn dechrau blino yn sgil y pwysau o fod yn fam, ac fel Michael a John mae’n hithau’n cael trafferth cofio am ei rheini. Yn y cyfamser, mae cyfaill Peter, Tiger Lily, sy’n frodor o’r ynys, yn cael ei herwgipio gan y môr-ladron, gan arwain at frwydr waedlyd ar yr ynys, wrth i’r Bechgyn Coll a phlant teulu Darling ymladd i’w hachub. Maen nhw’n llwyddo, er wrth i Tinker Belle wylio’n orfoleddus, daw Wendy yn genfigennus o edmygedd Peter tuag at Tiger Lily, ac mae’r tensiynau yn nhyrchfa’r plant yn uchel. Wrth iddi nosi, mae plant teulu Darling, sydd bellach yn hiraethu am adref yn hel atgofion, a hynny er diddordeb i’r Bechgyn Coll. Mae’r dirgelwch ynghylch cefndir Peter yn dyfnhau. Disgrifia sut yr hedfanodd o gartref, a dychwelyd lawer o amser yn ddiweddarach i ganfod plentyn arall yn cysgu yn ei wely. Yn wanhaol i’r bechgyn coll, nid oes eisiau teulu arno, ac mae’n gwrthod gadael y Wlad Byth Bythoedd. Wrth i’r plant adael y tŷ un ar ôl y llall, mae Peter pwdlyd yn cael ei adael ar ôl, yn anymwybodol fod y môr-ladron yn aros am y plant i fyny grisiau.

Mae Capten Hook yn sleifio i mewn i’r tŷ, gan wenwyno moddion Peter wrth iddo gysgu. Pan ddeffra Peter, dywed Tinker Belle wrtho fod ei ffrindiau wedi’u herwgipio. Er mwyn arbed Peter rhag yfed y moddion gwenwynig hwn cyn iddo hedfan i ffwrdd i’w hachub, mae hi’n ei yfed, a daw yn agos iawn at farw wrth wneud hynny. Mae Tinker Belle yn tyrru o’i chwmpas ac mae’r ddau yn hedfan gyda’i gilydd at long y môr-leidr.

Ar long y môr-leidr 

Mae Hook yn gandryll fod Peter wedi drysu ei gynllwyn gwenwynig, ac mae’r ddau ohonyn nhw’n croesi cleddyfau. Sylweddola Hook ei fod wedi taro ar ei debyg, ac y mae’n gwrando’n astud am sŵn ‘tician’ y crocodeil cyn iddo neidio i mewn i’r môr i ddianc oddi wrth Peter. Ychydig a ŵyr fod yr oriawr wedi peidio â thician, ac mae’n neidio i ar ei union i geg y crocodeil. Yn dilyn y fuddugoliaeth hon, mae’r holl blant, ac eithrio Peter, yn hedfan yn ôl i Lundain.

Llundain

Mae Mr a Mrs Darling, a Nana’r ci bron iawn wedi colli pob gobaith o weld eu plant yn dychwelyd, ac maen nhw’n edifarhau’n fawr. I ddechrau, nid ydyn nhw’n coelio fod y plant wedi dod yn ôl, ond maen nhw wrth eu bodd pan maen nhw’n sylweddoli fod Wendy, John a Michael yn cysgu’n drwm yn eu gwelyau unwaith eto. Maen nhw’n croesawu’r Bechgyn Coll i’r teulu, gan roi iddyn nhw’r teulu maen nhw wedi bod yn hiraethu amdano. Gadewir Peter Pan ymhell i ffwrdd, ac wrth syllu ar awyr du Llundain am y tro olaf, mae Mrs Darling yn pendroni tybed a fydd hi’n gweld y bachgen na dyfodd yn oedolyn.

Dinasoedd

Also This Season