Roberto Devereux | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Tachwedd 29, 2013

Cynhyrchiad newydd

Efallai bod Elisabeth I yn rheoli’r byd, ond nid yw’n rheoli ei chalon ei hun. Pan mae ei ffefryn, Robert Devereux, Iarll Essex, yn cael ei fygwth â chyhuddiadau o fradwriaeth, mae’n gwneud pob ymdrech i’w achub. Petai’n cael ei arestio unrhyw bryd, yr unig beth sydd angen iddo’i wneud yw cyflwyno’i modrwy i sicrhau ei ryddid. 

Gwelir gwrthdaro rhwng y afert gwrthdaro cyhoeddus a'r phreifat gyda chanlyniadau angheuol yn rhan olaf y gyfres o dair, wrth i afael Elisabeth ar yr orsedd ddechrau datod. Mae Roberto Devereux yn ddrama operatig danbaid sy’n hoelio sylw’r gynulleidfa o’r dechrau i’r diwedd, ac yn arwain at ddiweddglo ysgytwol.

Cefnogir gan brif rodd gan y ‘Swansong Project’

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Daniele Rustioni (tan 8 Tachwedd)
Christian Capocaccia (o 15 Tachwedd)
Cyfarwyddwr Alessandro Talevi
Cynllunydd Madeleine Boyd
Cynllunydd Goleuo Matthew Haskins

Mae’r cast yn cynnwys
Roberto Devereux Leonardo Capalbo
Y Frenhines Elisabeth Alexandra Deshorties
Sara Duges Nottingham Leah-Marian Jones
Dug Nottingham David Kempster
Walter Raleigh William Robert Allenby
Cecil Geraint Dodd

StoriBack to top

Er mwyn atal sïon a sibrydion ac i warchod ei henw da, mae'r Frenhines Elizabeth I wedi anfon ei chariad, Roberto Devereux, ar ymgyrch filwrol i Iwerddon. Yn ei absenoldeb, mae ei elynion yn y llys yn cynllunio i wthio cyhuddiad o frad yn ei erbyn drwy’r Senedd.

Mae Sarah, Duges Nottingham, yn disgwyl yn bryderus am newyddion am Devereux. Roedd hi wedi cael perthynas gyfrinachol ag ef rai blynyddoedd ynghynt. Mae’r Frenhines Elizabeth wedi cytuno i weld Devereux nawr ei fod wedi dychwelyd o Iwerddon. Mae Cecil yn cyhoeddi bod y Senedd yn disgwyl ateb gan y Frenhines ynghylch y cyhuddiadau yn erbyn Devereux.

Mae Devereux yn sicrhau cynulleidfa gyda’r Frenhines ac mae hi’n datgan ei chariad tuag ato. Mae Sarah yn gorglywed hyn. Mae Elizabeth yn rhoi modrwy i Devereux, i’w dychwelyd iddi hi os bydd ef mewn perygl fyth, ac mae’n mynnu cael gwybod a yw Devereux yn caru gwraig arall ac, os ydyw, ei fod yn ei henwi. 

Mae Nottingham, cefnogwr a chyfaill i Devereux, yn siarad ag ef am ei sefyllfa ac am ei bryderon am ffyddlondeb ei wraig ef ei hun. Mae Nottingham yn gadael i fynychu cyfarfod ble mae’n gobeithio datgan ei gefnogaeth i Devereux.

Mae Sarah a Devereux yn cyfaddef eu cariad at ei gilydd ond yn cydnabod nad oes iddo ddyfodol. Mae ef yn rhoi modrwy’r Frenhines iddi hi a hithau’n rhoi sgarff wedi’i frodio iddo ef.

Mae Cecil yn dweud wrth y Frenhines am benderfyniad y Senedd: bydd Devereux yn cael ei ddedfrydu i farwolaeth am  frad. Mae’r Frenhines yn gwrthod llofnodi’r ddedfryd o farwolaeth nes ei bod yn clywed bod sgarff wedi cael ei ddarganfod gyda Devereux pan gafodd ei arestio. Mae hi’n cael gweld y sgarff ac arno mae’n darganfod brodwaith sy’n datgan cariad. Mae Nottingham yn gweld y sgarff hefyd ac yn ei adnabod. Mae Elizabeth yn llofnodi.

Mae Sarah yn derbyn llythyr gan Devereux yn gofyn iddi fynd â’i fodrwy i’r Frenhines ac ymbil am drugaredd ar ei ran. Mae Nottingham yn ei hatal rhag gadael. 

Mae Devereux yn edifar am fywyd o gelwyddau a diffyg penderfyniadau. Daw Cecil i fynd ag ef i gael ei ddienyddio.

Mae’r Frenhines yn galaru oherwydd bod Devereux ar fin marw. Mae Sarah yn llwyddo i’w chyrraedd ac yn rhoi’r fodrwy iddi. Mae Elizabeth yn sylweddoli mai Sarah yw ei gelyn. Mae hi’n ceisio atal y dienyddio, ond mae’n rhy hwyr. Mae Elizabeth yn datgan mai Nottingham a Sarah sy’n gyfrifol am farwolaeth Devereux ac mae hi’n dyheu am ei marwolaeth ei hun, gan ddatgan mai James, mab Mary Brenhines y Sgotiaid, fydd yn Frenin ar ei hôl. 

FideoBack to top

SainBack to top

BrochureBack to top

WNO a’r Ymddiriedolaeth GenedlaetholBack to top

Mae WNO a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio i gefnogi’r perfformiadau gyda rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn eiddo’r Ymddiriedolaeth, sy’n cynnwys Tŷ Tredegar, Plas Newydd a Thŷ'r Masnachwr Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod. Ewch i wno.org.uk/nt am fanylion ynghylch y digwyddiadau. Rhoddir blaenoriaeth i aelodau’r Ymddiriedolaeth sy’n archebu lle yn y digwyddiadau hyn drwy’r eiddo tan 1 Mai.

Take a Tudors breakBack to top

Rydym wedi trefnu cyfradd arbennig i'r rhai sy'n gweld mwy nag un o operâu Y Tuduriaid.

Gwestai'r Marriott

Gwesty'r Marriott Caerdydd
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 7 Medi a 6 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Abertawe 
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 8 Hydref a 12 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty Brenhinol y Marriott Bryste
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.miMae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 5 Tachwedd a 9 Tachwedd 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Birmingham
£100 y noson
Gallwch bellach archebu ar-lein gan ddefnyddio'r cod corfforaethol 7WO neu ffonio adran cadw lle'r Marriott ar 0121 452 1144 a dyfynnu'r cod cadw lle WKAW i gael y cynnig hwn. Archebwch ystafell am £100 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth ddwbl i gynnwys llety a brecwast. Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 12 Tachwedd a 16 Tachwedd 2013 yn gynhwysol.

Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott
£99 y noson
Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 23 Tachwedd ac 1 Rhagfyr 2013 yn gynhwysol. Hoffai Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott, gynnig cyfraddau llety ffafriol i westeion Opera Cenedlaethol Cymru aros yn ein gwesty pedair seren.  Wedi'i lleoli yng nghanol cefn gwlad Hampshire ac yn agos i ddinas Southampton, mae gan y gwesty gyfleusterau hamdden a golff o'r radd flaenaf i chi ymlacio.  Archebwch ystafell wely Safonol Deluxe am £99.00 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth sengl neu ddwbl i gynnwys llety, brecwast llawn, lle parcio, defnydd o gyfleusterau hamdden y gwesty a TAW.  Noder mae'r cynnig  hwn yn amodol ar argaeledd ac ni ddylid ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynigion neu hyrwyddiadau eraill.  I archebu ffoniwch 01329 833455 gan ddyfynnu'r cod PROM.  Am ragor o wybodaeth am y gwesty ewch i'n gwefan yn marriottmeonvalley.co.uk

 

Gwyliau Opera Llandudno

Mae Barbara Sandbach wedi trefnu Gwyliau Opera i Venue Cymru, Llandudno. Mae'r gwyliau hyn yn cynnwys:
•Tocynnau WNO o'ch dewis am bris gostyngol ac wedi'u cadw'n arbennig i chi
•Llety wedi'i ddewis mewn un o westai'r promenâd ger y theatr
•Copi o'r rhaglen ar gyfer yr operâu
•Tocynnau wedi eu cadw ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiad
•Tudalen groeso
Mae'r holl becynnau'n cynnwys llety mewn gwesty o'ch dewis, cinio, ystafell a brecwast. Am ragor o wybodaeth, ewch i llandudnooperaholidays.co.uk neu ffoniwch Barbara ar 01492 879 526.

 

Neuadd Bodysgallen

Mae Neuadd Bodysgallen yn cynnig pecyn sy'n cynnwys llety, brecwast wedi'i goginio, cinio dau gwrs (Gwerth £25 y pen), defnydd llawn o'r sba iechyd a ffitrwydd (pwll nofio, sawna, ystafell stêm, bath sba, ardal ymlacio ac Ystafell y Clwb) a TAW.  
•Meddiannaeth ddwbl (dwbl neu bâr) £115 y pen y noson (£345 am dair noson)
•Meddiannaeth sengl £145 y noson (£435 am dair noson)
•Am ragor o wybodaeth ac i archebu'r pecyn hwn yn Neuadd Bodysgallen ffoniwch 01492 684466 neu  archebwch ar-lein drwy Bodysgallen.com a defnyddiwch WNOTudors fel cod archebu.

CysylltiedigBack to top