Wales Millennium Centre, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Canolfan Mileniwm Cymru, Plâs Bute, Caerdydd CF10 5AL

GWANWYN 2015

Chorus!
Nos Sadwrn 7 a nos Sadwrn 14 Chwefror 7.15pm a dydd Sul 22
Chwefror 4pm

The Magic Flute
Nos Wener 13, nos Wener 20, nos Iau 26 a nos Sadwrn 28
Chwefror 7.15pm; nos Sul 15 Chwefror 4pm

Hansel and Gretel
Nos Sadwrn 21, nos Fercher 25 a nos Wener 27 Chwefror 7.15pm

HAF 2015

Peter Pan
Nos Sadwrn 16 a nos Sadwrn 23 Mai 6.30pm; nos Sul 31 Mai 4pm

The Magic Flute
Nos Wener 22 a nos Sadwrn 30 Mai; Nos Wener 5 Mehefin 7.15pm

Pelléas and Mélisande
Nos Wener 29 Mai; nos Iau 4 a nos Sadwrn 6 Mehefin 7.15pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch ar-lein yganolfan.org.uk
Dros y ffôn 029 2063 6464
Archebion grwˆp 029 2063 6464 dewis 4
Drwy’r post neu wyneb yn wyneb Tanysgrifiadau WNO,
Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

PRISIAU TOCYNNAU*

Hansel & Gretel, Chorus!, Pelléas and
Mélisande a Peter Pan
Seddi’r Llawr a’r Cylch £40 | £36 | £32
Y Cylch Uchaf £24** | £18 | £12 | £5

The Magic Flute
Seddi’r Llawr a’r Cylch £40 | £36
Y Cylch Uchaf £24** | £18 | £12 | £5

*Mae tanysgrifiadau (archebu tocynnau ar gyfer tair neu fwy o operâu ar yr un
pryd) yn destun ffi archebu un tro o £4.
Mae yna ffi archebu o £1 – £1.50 y tocyn os ydych yn archebu tocynnau ar gyfer
un neu ddwy opera. Nid oes ffi archebu’n daladwy os ydych yn talu arian parod
dros y cownter. Mae’r ffioedd archebu cyfan yn cael eu cadw gan Ganolfan
Mileniwm Cymru.
**Sylwch y gall y rheilen llaw ar du blaen y Cylch Uchaf rwystro rhai aelodau o’r
gynulleidfa rhag gallu gweld popeth.

TANYSGRIFIADAU

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch arian
Archebwch docynnau i dair opera ac arbedwch 10%
Archebwch docynnau i bedair opera ac arbedwch 15%
Archebwch docynnau i bum opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i chwe opera ac arbedwch 25%
Archebwch docynnau i saith neu wyth opera ac arbedwch 30%
Arbedwch hyd at 30% ar gost eich archeb a manteisio ar
archebu ymlaen llaw.

Yn syml, mae angen i chi archebu tocynnau ar gyfer lleiafswm o
dair opera er mwyn archebu Tanysgrifiad.
Mae’r arbediad a ddyfynnir yn gymwys i gyfanswm cost eich
archeb. Mae tanysgrifiadau yn hyblyg felly nid oes rhaid i
chi archebu’r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Gyda
thanysgrifiadau ar-lein, nodwch fod yn rhaid i’r un nifer o bobl
ddod i bob opera. Gallwch hefyd archebu lle ar gyfer mannau
eistedd / bandiau pris gwahanol ar gyfer pob opera. Dim ond
un disgownt fesul tocyn. Nid yw’n cynnwys seddi £5 ar gyfer
unrhyw berfformiad. Os ydych angen cyngor neu gymorth,
ffoniwch Linell Wybodaeth Tanysgrifiadau Canolfan Mileniwm
Cymru ar 029 2063 4663 (10am - 6pm o ddydd Llun i ddydd
Gwener). Nid oes posib archebu tocynnau ar y llinell hon.

MANYLION ARCHEBU

Gellir talu drwy siec, (yn daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru),
Tystysgrifau Rhodd, Talebau Credyd, Tocynnau Theatr neu’r
cardiau credyd a debyd a ganlyn - Visa, MasterCard, MasterCard
Debit, Visa Debit / Delta, Maestro ac Electron. Rhaid talu am
docynnau pan archebir nhw. Gellir neilltuo tocynnau ar gyfer
grwpiau o 10 neu ragor dros dro tra byddwn yn prosesu eich cais
mynediad. Nid oes ffi archebu’n daladwy os ydych yn talu mewn
arian parod neu Dystysgrifau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru
dros y cownter. Hefyd mae yna beiriant arian Lloyds heb ffi yng
Nghyntedd Glanfa.

Dros y ffôn: Mae’r llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn 10am-7pm ar ddyddiau perfformiadau a 10am-6pm ar
ddiwrnodau pan nad oes perfformiadau. Ar y Sul, bydd llinellau
yn agored am bedair awr cyn dechrau’r perfformiad cyntaf, ond
bydd y llinellau wedi cau pan na chynhelir perfformiadau.
Wyneb yn wyneb: Ar ddiwrnodau perfformiad, mae’r Ddesg
Docynnau yn agored o 10am tan 30 munud ar ôl dechrau’r
perfformiad olaf. Bydd y Ddesg Wybodaeth yn aros yn agored ar
gyfer unrhyw ymholiad am docynnau tan ddiwedd y perfformiad
olaf yn Theatr Donald Gordon. Ar ddiwrnodau pan na chynhelir
perfformiadau, bydd y Ddesg Docynnau yn agored rhwng 10am
a 6pm.

Dim ond un disgownt fesul tocyn. Gellir talu am docynnau
drwy siec, cerdyn credyd / debyd neu arian parod. Bydd y
Swyddfa Docynnau yn ymdrechu i gyfnewid eich tocynnau o un
perfformiad i berfformiad arall o’r un digwyddiad, hyd at 24 awr
cyn y perfformiad gwreiddiol (yn amodol ar argaeledd). Bydd ffi
trafod o £1 yn gymwys fesul tocyn. Bydd y swyddfa docynnau
hefyd yn derbyn tocynnau ar gyfer ail-werthu yn amodol ar ffi o
10%, ond ni allwn warantu y ceir prynwr newydd. Ceir y telerau ac
amodau llawn ar-lein.

GOSTYNGIADAU ERAILL

Cwsmeriaid ag anableddau

Gall cwsmeriaid sydd angen cynorthwyydd personol gyda nhw yn
y Ganolfan ymuno â’r Cynllun Hygyrchedd. Lle bo’n briodol, mae’r
Ganolfan yn cynnig naill ai sedd am bris gostyngol neu am ddim
i ofalwyr, felly trowch at ein gwefan am ragor o wybodaeth ac i
lwytho ffurflen i lawr: yganolfan.org.uk/mynediad Os oes gennych
unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau, a bydd y staff
yn barod iawn i esbonio’r system yn fwy manwl.

Grwpiau

Os cewch chi grwˆp o 10 at ei gilydd fe gewch un tocyn
ychwanegol am ddim (a dau docyn am ddim ar gyfer grwˆp o 20,
ac yn y blaen). Mae’r cynnig hwn yn berthnasol ar gyfer tocynnau
£40, £36 a £32 yn unig (£54, £48 a £40 ar gyfer William Tell). Bydd
tocynnau ar gyfer archebion grwˆp ar gyfer dwy neu ragor o operâu
ar werth o 27 Mai ymlaen.

Dan 30 oed

Mae tocynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5 (yn amodol ar
ffioedd archebu a thrafod - nodwch os gwelwch yn dda nad yw
ffioedd yn cael eu codi am archebion ag arian parod wyneb yn
wyneb). Pan archebir wyneb yn wyneb, mae gofyn dangos dull
adnabod, ac mae’r cynnig yn amodol ar argaeledd. Tocynnau ar
werth o 9 Mehefin.

Tocynnau plant i weld Peter Pan

Tocynnau am £1 i rai dan 16 oed fydd yng nghwmni o leiaf un
oedolyn sy’n talu’r pris llawn. Nid yw’r cynnig ar gael ar-lein.

Mae pob disgownt yn amodol ar argaeledd. Dim ond un
disgownt fesul tocyn. Mae’r wybodaeth a argraffwyd ar y daflen hon
wedi ei hargraffu yn ddidwyll ac mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg
ei hargraffu. Mae’r WNO yn cadw’r hawl i newid y rhaglen neu’r castio
heb rybudd o flaen llaw.

Performances and events at:

Wales Millennium Centre, Cardiff

Address

Bute Street
Cardiff CF10 5AL
Deyrnas Unedig