Wales Millennium Centre, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Canolfan Mileniwm Cymru, Plâs Bute, Caerdydd CF10 5AL

Hydref 2016

Macbeth
Nos Sadwrn 10 Medi, Nos Iau 15 Medi, Nos Sadwrn 17 Medi, Nos Sadwrn 24 Medi 6.15pm

The Merchant of Venice
Nos Wener 16 Medi, Nos Wener 30 Medi 7pm

Cole Porter's Kiss Me, Kate
Nos Iau 29 Medi, Nos Sadwrn 1 Hydref 7.30pm, Nos Mawrth 6 Rhagfyr, Nos Mercher 7 Rhagfyr, Nos Iau 8 Rhagfyr, Nos Wener 9 Rhagfyr, Nos Sadwrn 10 Rhagfyr
Prynhawn Sul 2 Hydref 4pm
Dydd Iau 8 Rhagfyr, Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr 2.30pm

Gwanwyn 2017

La bohème
Nos Sadwrn 28 Ionawr, Nos Iau 2 Chwefror, Nos Wener 3 Chwefror, Nos Sadwrn 4 Chwefror, Nos Sadwrn 11 Chwefror, Nos Mercher 15 Chwefror 7.15pm

Madam Butterfly
Nos Wener 10 Chwefror, Nos Wener 17 Chwefror, Nos Sadwrn 18 Chwefror 7.15pm
Prynhawn Sul 12 Chwefror 4pm

Le Vin herbé
Nos Iau 16 Chwefror 7.15pm

Haf 2017

Die Fledermaus
Nos Sadwrn 20 Mai, Nos Fercher 7 Mehefin, Nos Wener 9 Mehefin, Nos Wener 16 Mehefin a Nos Sadwrn 24 Mehefin 7.15pm
Prynhawn Sul 11 4pm

Der Rosenkavalier
Nos Sadwrn 3 Mehefin, Nos Sadwrn 10 Mehefin, Nos Sadwrn 17 Mehefin 6pm

DYDDIADAU GWERTHU
Archebion tanysgrifiadau (tair opera neu fwy) yn agor Dydd Llun 21 Mawrth am 10am (ar y ffôn, ar-lein ac yn bersonol)
Operâu unigol (un neu ddwy opera) yn agor Dydd Llun 4 Ebrill am 10am (ar y ffôn, ar-lein ac yn bersonol)

Gostyngiadau grwˆp Kiss Me, Kate
Perfformiadau rhagolwg arbennig (29 Medi, 1 a 2 Hydref)
Grwpiau 10+ £4 o ostyngiad.
Grwpiau 20+ £5 o ostyngiad ac mae’r trefnydd yn cael mynd
am ddim. Mae gostyngiadau yn berthnasol i’r ddau bris uchaf
yn unig.

6 – 8 Rhagfyr
Grwpiau 10+ £4 o ostyngiad.
Grwpiau 20+ £5 o ostyngiad ac mae’r trefnydd yn cael mynd am ddim.
Grwpiau 40+ £6 o ostyngiad ac mae’r trefnydd yn cael mynd am ddim. Mae gostyngiadau yn berthnasol i’r ddau bris uchaf yn unig.
O dan 16 Tocynnau am £5 pan yng nghwmni

SUT I ARCHEBU

Archebwch ar-lein yganolfan.org.uk
Dros y ffôn 029 2063 6464
Archebion grwˆp 029 2063 6464 dewis 4

Drwy’r post neu wyneb yn wyneb Tanysgrifiadau WNO, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

SUT I ARCHEBU 2016/2017

Mae’r broses archebu tanysgrifiadau yn agor ddydd Llun 21 Mawrth am 10am. Archebwch dros y ffôn neu ar-lein.
Ffôn: 029 2063 6464
Ar-lein: yganolfan.org.uk
Gallwch archebu ar gyfer rhannau gwahanol o’r ganolfan neu fandiau pris gwahanol ar gyfer pob opera, ond mae’n rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera.
Yn bersonol: bob dydd o 10am yn Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru

Eich canllaw gam wrth gam i archebu Tanysgrifiad ar-lein:
I archebu ar-lein bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Canolfan Mileniwm Cymru ar-lein.

1 Ewch i adran Digwyddiadur yganolfan.org.uk a dewis pecynnau.
2 Dewiswch y pecyn yr hoffech ei brynu (er enghraifft, 7 opera) a chliciwch ar Prynu Cyflym.
3 Rhowch nifer y tocynnau sydd eu hangen arnoch am bob perfformiad (rhaid i hwn fod yr un fath ar gyfer pob opera yn eich pecyn) a chliciwch ar Parhau.
4 Bydd gofyn i chi fewngofnodi yn dilyn hyn. Os nad ydych wedi cofrestru’n barod, bydd angen i chi wneud hynny.
5 Byddwch wedyn yn gweld y rhestr o operâu i ddewis o’u plith. Gan ddewis un perfformiad ar y tro, dewiswch y nifer penodol o seddi nes byddwch wedi archebu nifer yr operâu a ddewisoch ar gam 3.
6 Cliciwch ar Cadarnhau Pecyn i adolygu eich pecyn. Os ydych yn fodlon â’r hyn rydych wedi’i ddewis, cliciwch ar ychwanegu at eich basged a symudwch ymlaen i’r ddesg dalu.

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch arian
Archebwch docynnau i dair opera ac arbedwch 10%
Archebwch docynnau i bedair opera ac arbedwch 15%
Archebwch docynnau i bum opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i chwe opera ac arbedwch 25%
Archebwch docynnau i saith neu wyth opera ac arbedwch 30%
Arbedwch hyd at 30% ar gost eich archeb a manteisio ar archebu ymlaen llaw.

Yn syml, mae angen i chi archebu tocynnau ar gyfer lleiafswm o dair opera er mwyn archebu Tanysgrifiad. Mae’r arbediad a ddyfynnir yn gymwys i gyfanswm cost eich archeb. Mae tanysgrifiadau yn hyblyg felly nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Gyda thanysgrifiadau ar-lein, nodwch fod yn rhaid i’r un nifer o bobl ddod i bob opera. Gallwch hefyd archebu lle ar gyfer mannau eistedd / bandiau pris gwahanol ar gyfer pob opera. Dim ond un disgownt fesul tocyn. Nid yw’n cynnwys seddi £5 ar gyfer unrhyw berfformiad. Os ydych angen cyngor neu gymorth, ffoniwch Linell Wybodaeth Tanysgrifiadau Canolfan Mileniwm Cymru ar 029 2063 4663 (10am - 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener). Nid oes posib archebu tocynnau ar y llinell hon.

PRISIAU TOCYNNAU 2016/2017

The Merchant of Venice, Macbeth, La bohème, Madam Butterfly, Die Fledermaus, Der Rosenkavalier*
Seddau a’r Cylch £44.50 | £39.50
Cylch Uchaf £27.50** | £22.50 | £14.50 | £8.50

Cole Porter's Kiss Me, Kate
Seddau a’r Cylch £38.50 | £33.50
Cylch Uchaf £27.50** | £22.50 | £14.50 | £8.50

*Mae'r prisiau hyn yn cynnwys ffi archebu o £1.50 i ddangos yn glir y mwyafswm y byddwch yn ei dalu. Nid yw'r ffi hwn yn gymwys i archebion wyneb yn wyneb ag arian parod.
Tanysgrifiadau yn amodol ar ffi archebu untro o £4 ac nid yw ffioedd fesul tocyn yn cael eu codi ar danysgrifiadau. Cedwir y ffioedd archebu yn eu cynfanrwydd gan Ganolfan Mileniwm Cymru.
**Sylwch y gall y rheilen llaw ar du blaen y Cylch Uchaf rwystro rhai aelodau o’r gynulleidfa rhag gallu gweld popeth.
†£6.50 ar gael ar 8 a 9 Hydref yn unig.

MANYLION ARCHEBU

Gellir talu drwy siec, (yn daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru), Tystysgrifau Rhodd, Talebau Credyd, Tocynnau Theatr neu’r cardiau credyd a debyd a ganlyn - Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Delta, Maestro ac Electron. Rhaid talu am docynnau pan archebir nhw. Gellir neilltuo tocynnau ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor dros dro tra byddwn yn prosesu eich cais mynediad. Nid oes ffi archebu’n daladwy os ydych yn talu mewn arian parod neu Dystysgrifau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru dros y cownter. Hefyd mae yna beiriant arian Lloyds heb ffi yng Nghyntedd Glanfa.

Dros y ffôn: Mae’r llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10am-7pm ar ddyddiau perfformiadau a 10am-6pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiadau. Ar y Sul, bydd llinellau yn agored am bedair awr cyn dechrau’r perfformiad cyntaf, ond bydd y llinellau wedi cau pan na chynhelir perfformiadau.

Wyneb yn wyneb: Ar ddiwrnodau perfformiad, mae’r Ddesg Docynnau yn agored o 10am tan 30 munud ar ôl dechrau’r perfformiad olaf. Bydd y Ddesg Wybodaeth yn aros yn agored ar gyfer unrhyw ymholiad am docynnau tan ddiwedd y perfformiad olaf yn Theatr Donald Gordon. Ar ddiwrnodau pan na chynhelir perfformiadau, bydd y Ddesg Docynnau yn agored rhwng 10am a 6pm.

Dim ond un disgownt fesul tocyn. Gellir talu am docynnau drwy siec, cerdyn credyd / debyd neu arian parod. Bydd y Swyddfa Docynnau yn ymdrechu i gyfnewid eich tocynnau o un perfformiad i berfformiad arall o’r un digwyddiad, hyd at 24 awr cyn y perfformiad gwreiddiol (yn amodol ar argaeledd). Bydd ffi trafod o £1 yn gymwys fesul tocyn. Bydd y swyddfa docynnau hefyd yn derbyn tocynnau ar gyfer ail-werthu yn amodol ar ffi o 10%, ond ni allwn warantu y ceir prynwr newydd. Ceir y telerau ac amodau llawn ar-lein.

GOSTYNGIADAU ERAILL

Cwsmeriaid ag anableddau
Gall cwsmeriaid sydd angen cynorthwyydd personol gyda nhw yn y Ganolfan ymuno â’r Cynllun Hygyrchedd. Lle bo’n briodol, mae’r Ganolfan yn cynnig naill ai sedd am bris gostyngol neu am ddim i ofalwyr, felly trowch at ein gwefan am ragor o wybodaeth ac i lwytho ffurflen i lawr: yganolfan.org.uk/mynediad Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau, a bydd y staff yn barod iawn i esbonio’r system yn fwy manwl.

Grwpiau
Trefnwch fod grŵp o 10 yn dod at ei gilydd ac fe gewch un tocyn ychwanegol am ddim (dau docyn am ddim ychwanegol ar gyfer grŵp o 20, ac ati). Dim ond ar gyfer y tri phris uchaf y mae'r cynnig hwn yn berthnasol.

Dan 30 oed
Mae tocynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5 (yn amodol ar ffioedd archebu a thrafod - nodwch os gwelwch yn dda nad yw ffioedd yn cael eu codi am archebion ag arian parod wyneb yn wyneb). Pan archebir wyneb yn wyneb, mae gofyn dangos dull adnabod, ac mae’r cynnig yn amodol ar argaeledd.

Mae pob disgownt yn amodol ar argaeledd. Dim ond un disgownt fesul tocyn. Mae’r wybodaeth a argraffwyd ar y daflen hon wedi ei hargraffu yn ddidwyll ac mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg ei hargraffu. Mae’r WNO yn cadw’r hawl i newid y rhaglen neu’r castio heb rybudd o flaen llaw.

SGYRSIAU AM DDIM CYN PERFFORMIADAU
Yn darparu popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

HYDREF 2016

Macbeth
Dydd Sadwrn 10, Dydd Iau 15, Dydd Sadwrn 17 a Dydd Sadwrn 24 Medi 6.15pm

The Merchant of Venice
Dydd Gwener 16 a Dydd Gwener 30 Medi 6pm

GWANWYN 2017

Le Vin herbé
Dydd Iau 16 Chwefror 6.15pm

La bohème
Dydd Sadwrn 28 Ionawr, Dydd Iau 2 – Dydd Sadwrn 4 a Dydd Sadwrn 11 a Dydd Mercher 15 Chwefror 6.15pm

Madam Butterfly
Dydd Gwener 10 a Dydd Gwener 17 a Dydd Sadwrn 18 Chwefror 6.15pm; Dydd Sul 12 Chwefror 3pm

HAF 2017

Die Fledermaus
Dydd Sadwrn 20 Mai 6.15pm; Dydd Mercher 7, Dydd Gwener 9 Mehefin, Dydd Gwener 16 Mehefin a Dydd Sadwrn 24 Mehefin 6.15pm; Dydd Sul 11 Mehefin 3pm

Der Rosenkavalier
Dydd Sadwrn 3, Dydd Sadwrn 10 a Dydd Sadwrn 17 Mehefin

SAIN DDISGRIFIAD A DEITHIAU CYFWRDD

Kiss Me, Kate 10 Rhagfyr
Perfformiad 2.30pm
Taith Gyffwrdd 1.15pm

La bohème Dydd Gwener 3 Chwefror
Perfformiad 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

Die Fledermaus Dydd Gwener 9 Mehefin
Perfformiad 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

Gellir archebu tocynnau ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiadau a theithiau cyffwrdd yr un pryd â phan fyddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Performances and events at:

Wales Millennium Centre, Cardiff

Bute Street
Cardiff CF10 5AL
United Kingdom