Wales Millennium Centre, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Canolfan Mileniwm Cymru, Plâs Bute, Caerdydd CF10 5AL
Cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddod o hyd i Ganolfan Mileniwm Cymru, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Moses und Aron
Nos Sadwrn 24 a nos Wener 30 Mai,
nos Sadwrn 7 Mehefin 8pm

Nabucco
Nos Sadwrn 31 Mai, nos Iau 12 a Sadwrn 14 Mehefin 7.15pm,
dydd Sul 8 Mehefin 4pm

The Fall of the House of Usher
Nos Wener 13 Mehefin 8pm a ddydd Sul 5 Mehefin 4pm

Swyddfa docynnau 029 2063 6464

Archebu ar-lein wmc.org.uk

Archebion grwˆp 029 2063 6464 dewis 4 (Dydd Llun - Dydd Gwener, 9.30am - 5.30pm)

Tocynnau
Moses und Aron, Nabucco a The Fall of the House of Usher
£6 - £41.50*

*yn cynnwys ffi archebu o £1 - £1.50. Nid oed angen talu hwn os archebwch yn bersonol neu gydag arian parod

Bydd rhai dan 30 oed yn talu £5 yn unig - cyfeiriwch at 'dan 30 oed' wrth archebu

Sut i Archebu
Swyddfa Docynnau 029 2063 6464*
Gwerthiannau grŵp 029 2063 6464 (opsiwn 4) (O ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm)
Ar-lein wmc.org.uk*
* Codir ffi archebu

Dewch i fwynhau gyda ni ac arbed arian

2013 / 14
Archebwch unrhyw dair opera ac arbedwch 20%
Archebwch unrhyw bedair neu bum opera ac arbedwch 25%
Archebwch unrhyw chwech neu saith opera ac arbedwch 30%
Archebwch wyth opera neu fwy ac arbedwch 35%

Defnyddiwch ffurflen archebu Caerdydd i archebu eich Tocyn Tymor / Gostyngiad Hyblyg.

Os nad oes gennych un yn barod, ffoniwch 029 2063 5030, e-bostiwch marketing@wno.org.uk neu lawrlwythwch y ffurflen oddi ar wno.org.uk/form. Nid yw'n cynnwys Paul Bunyan na Greek.

Gostyngiadau eraill

Pobl ag anableddau
Gall cwsmeriaid y mae angen cynorthwyydd personol arnynt i'w helpu yn y Ganolfan ymuno â'r Cynllun Mynediad. Lle y bo'n gymwys, mae'r Ganolfan yn cynnig sedd am bris gostyngol neu sedd am ddim i ofalwyr, felly ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth a lawrlwytho ffurflen: wmc.org.uk/access. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â'r Swyddfa Docynnau a fydd yn fwy na pharod i esbonio'r system yn fanylach.

Pobl Ifanc a Myfyrwyr
Gall y rheini mewn addysg amser llawn a'r rheini 21 oed ac iau brynu unrhyw docynnau sy'n weddill o fewn y ddau fand pris uchaf am £10. Mae'r cynnig hwn ar gael 24 awr cyn y perfformiad.

Grwpiau
Grwpiau o 10+: Archebwch 10 tocyn a chewch docyn ychwanegol am ddim (sef dau docyn am grŵp o ugain ac ati). Dim ond i docynnau £40, £36 a £32 y mae'r cynnig hwn yn gymwys (£25 ar gyfer The Fall of the House of Usher).

O dan 30 oed
Bydd 50 o docynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5. Bydd seddi ar gael o fewn y tri band pris cyntaf. Dim ond yn ystod tymor 2013/14 y mae'r cynnig hwn yn gymwys.

Taliadau archebu a manylion

Caiff ffioedd trafod eu cadw'n llawn gan y theatr. Codir ffi drafod o £1.50 am docynnau a gaiff eu harchebu drwy gasglu'r tocynnau eich hun (ac eithrio arian parod). Codir ffi drafod o £1.50 am bob archeb dros y ffôn a thrwy'r post. Codir ffi drafod o £1 am bob archeb ar-lein. Gallwch brynu tocynnau drwy arian parod (os byddwch yn dod i'r theatr eich hun), siec, (yn daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru), Tystysgrifau Rhodd, Talebau Credyd, Talebau Theatr neu'r cardiau credyd a debyd canlynol - Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Delta, Maestro ac Electron. Rhaid talu am docynnau ar yr adeg archebu. Dim ond ar gyfer archebion grŵp o 10 neu fwy neu dros dro wrth i ni brosesu eich cais mynediad y gellir cadw tocynnau. Ni chodir ffi os byddwch yn dod i'r theatr eich hun ac yn talu drwy arian parod neu Dystysgrifau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru. Mae peiriant codi arian parod Lloyds TSB yng Nghyntedd Glanfa ac ni chodir ffi arnoch am ei ddefnyddio.

Dros y ffôn: Mae'r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 7pm ar ddiwrnodau perfformiad a rhwng 10am a 6pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad. Ar ddydd Sul, mae llinellau ar agor bedair awr cyn i'r perfformiad cyntaf ddechrau ac mae llinellau ar gau ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad.

Dod i'r theatr eich hun: Ar ddiwrnodau perfformiadau, mae'r Ddesg Docynnau ar agor rhwng 10am hyd at 30 munud ar ôl i'r perfformiad olaf ddechrau. Bydd y Ddesg Wybodaeth ar agor am unrhyw ymholiadau tocyn tan ddiwedd y perfformiad olaf yn Theatr Donald Gordon. Ar ddyddiau pan nad oes perfformiad, bydd y Ddesg Docynnau ar agor rhwng 10am a 6pm.

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Gallwch dalu am docynnau drwy siec, cerdyn credyd / debyd neu arian parod. Bydd y Swyddfa Docynnau yn gwneud pob ymdrech i gyfnewid eich tocynnau o un perfformiad i berfformiad arall o'r un digwyddiad, hyd at 24 awr cyn y perfformiad gwreiddiol neu bydd yn cynnig opsiwn ailwerthu (yn amodol ar argaeledd). Codir ffi drafod o £1 ar bob tocyn. Ewch i wmc.org.uk i ddarllen y telerau ac amodau llawn neu cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau a Gwybodaeth i ofyn am gael copi papur.

Performances and events at:

Wales Millennium Centre, Cardiff

Address

Bute Street
Cardiff CF10 5AL
United Kingdom