Wales Millennium Centre, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Canolfan Mileniwm Cymru, Plâs Bute, Caerdydd CF10 5AL

Gwanwyn 2016

The Barber of Seville
Nos Sadwrn 13, nos Fercher 17, nos Wener 19, nos Fawrth 23 a nos Iau 25 Chwefror 7.15pm

The Marriage of Figaro
Nos Iau 18, nos Sadwrn 20, nos Fercher 24, nos Wener 26 Chwefror 7pm

Figaro Gets a Divorce
Dydd Sul 21 Chwefror 4pm a nos Sadwrn 27 Chwefror 7.15pm

Haf 2016

In Parenthesis
Nos Wener 13, nos Sadwrn 21 Mai a nos Wener 3 Mehefin 7.15pm

Cavalleria rusticana a Pagliacci
Nos Iau 26 Mai 7.15pm; nos Sul 29 Mai 4pm; nos Fercher 1 a nos Sadwrn 4 Mehefin 7.15pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch ar-lein yganolfan.org.uk

Dros y ffôn 029 2063 6464

Archebion grwˆp 029 2063 6464 dewis 4

Drwy’r post neu wyneb yn wyneb Tanysgrifiadau WNO, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

PRISIAU TOCYNNAU 2015/2016*

Figaro Gets a Divorce, In Parenthesis
Seddau a’r Cylch £42.50 | £38.50 | £34.50
Cylch Uchaf £26.50** | £20.50 | £14.50 | £6.50

The Barber of Seville, The Marriage of Figaro, Cavalleria rusticana a Pagliacci
Seddau a’r Cylch £42.50 | £38.50
Cylch Uchaf £26.50** | £20.50 | £14.50 | £6.50

*Mae'r prisiau hyn yn cynnwys ffi archebu o £1.50 i ddangos yn glir y mwyafswm y byddwch yn ei dalu. Nid yw'r ffi hwn yn gymwys i archebion wyneb yn wyneb ag arian parod.
Tanysgrifiadau yn amodol ar ffi archebu untro o £4 ac nid yw ffioedd fesul tocyn yn cael eu codi ar danysgrifiadau. Cedwir y ffioedd archebu yn eu cynfanrwydd gan Ganolfan Mileniwm Cymru.
**Sylwch y gall y rheilen llaw ar du blaen y Cylch Uchaf rwystro rhai aelodau o’r gynulleidfa rhag gallu gweld popeth.
†£6.50 ar gael ar 8 a 9 Hydref yn unig.

TANYSGRIFIADAU

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch arian
Archebwch docynnau i dair opera ac arbedwch 10%
Archebwch docynnau i bedair opera ac arbedwch 15%
Archebwch docynnau i bum opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i chwe opera ac arbedwch 25%
Archebwch docynnau i saith neu wyth opera ac arbedwch 30%
Arbedwch hyd at 30% ar gost eich archeb a manteisio ar archebu ymlaen llaw.

Yn syml, mae angen i chi archebu tocynnau ar gyfer lleiafswm o dair opera er mwyn archebu Tanysgrifiad. Mae’r arbediad a ddyfynnir yn gymwys i gyfanswm cost eich archeb. Mae tanysgrifiadau yn hyblyg felly nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Gyda thanysgrifiadau ar-lein, nodwch fod yn rhaid i’r un nifer o bobl ddod i bob opera. Gallwch hefyd archebu lle ar gyfer mannau eistedd / bandiau pris gwahanol ar gyfer pob opera. Dim ond un disgownt fesul tocyn. Nid yw’n cynnwys seddi £5 ar gyfer unrhyw berfformiad. Os ydych angen cyngor neu gymorth, ffoniwch Linell Wybodaeth Tanysgrifiadau Canolfan Mileniwm Cymru ar 029 2063 4663 (10am - 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener). Nid oes posib archebu tocynnau ar y llinell hon.

MANYLION ARCHEBU

Gellir talu drwy siec, (yn daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru), Tystysgrifau Rhodd, Talebau Credyd, Tocynnau Theatr neu’r cardiau credyd a debyd a ganlyn - Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Delta, Maestro ac Electron. Rhaid talu am docynnau pan archebir nhw. Gellir neilltuo tocynnau ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor dros dro tra byddwn yn prosesu eich cais mynediad. Nid oes ffi archebu’n daladwy os ydych yn talu mewn arian parod neu Dystysgrifau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru dros y cownter. Hefyd mae yna beiriant arian Lloyds heb ffi yng Nghyntedd Glanfa.

Dros y ffôn: Mae’r llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10am-7pm ar ddyddiau perfformiadau a 10am-6pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiadau. Ar y Sul, bydd llinellau yn agored am bedair awr cyn dechrau’r perfformiad cyntaf, ond bydd y llinellau wedi cau pan na chynhelir perfformiadau.

Wyneb yn wyneb: Ar ddiwrnodau perfformiad, mae’r Ddesg Docynnau yn agored o 10am tan 30 munud ar ôl dechrau’r perfformiad olaf. Bydd y Ddesg Wybodaeth yn aros yn agored ar gyfer unrhyw ymholiad am docynnau tan ddiwedd y perfformiad olaf yn Theatr Donald Gordon. Ar ddiwrnodau pan na chynhelir perfformiadau, bydd y Ddesg Docynnau yn agored rhwng 10am a 6pm.

Dim ond un disgownt fesul tocyn. Gellir talu am docynnau drwy siec, cerdyn credyd / debyd neu arian parod. Bydd y Swyddfa Docynnau yn ymdrechu i gyfnewid eich tocynnau o un perfformiad i berfformiad arall o’r un digwyddiad, hyd at 24 awr cyn y perfformiad gwreiddiol (yn amodol ar argaeledd). Bydd ffi trafod o £1 yn gymwys fesul tocyn. Bydd y swyddfa docynnau hefyd yn derbyn tocynnau ar gyfer ail-werthu yn amodol ar ffi o 10%, ond ni allwn warantu y ceir prynwr newydd. Ceir y telerau ac amodau llawn ar-lein.

GOSTYNGIADAU ERAILL

Cwsmeriaid ag anableddau
Gall cwsmeriaid sydd angen cynorthwyydd personol gyda nhw yn y Ganolfan ymuno â’r Cynllun Hygyrchedd. Lle bo’n briodol, mae’r Ganolfan yn cynnig naill ai sedd am bris gostyngol neu am ddim i ofalwyr, felly trowch at ein gwefan am ragor o wybodaeth ac i lwytho ffurflen i lawr: yganolfan.org.uk/mynediad Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau, a bydd y staff yn barod iawn i esbonio’r system yn fwy manwl.

Grwpiau
Trefnwch fod grŵp o 10 yn dod at ei gilydd ac fe gewch un tocyn ychwanegol am ddim (dau docyn am ddim ychwanegol ar gyfer grŵp o 20, ac ati). Dim ond ar gyfer y tri phris uchaf y mae'r cynnig hwn yn berthnasol.

Dan 30 oed
Mae tocynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5 (yn amodol ar ffioedd archebu a thrafod - nodwch os gwelwch yn dda nad yw ffioedd yn cael eu codi am archebion ag arian parod wyneb yn wyneb). Pan archebir wyneb yn wyneb, mae gofyn dangos dull adnabod, ac mae’r cynnig yn amodol ar argaeledd.

Mae pob disgownt yn amodol ar argaeledd. Dim ond un disgownt fesul tocyn. Mae’r wybodaeth a argraffwyd ar y daflen hon wedi ei hargraffu yn ddidwyll ac mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg ei hargraffu. Mae’r WNO yn cadw’r hawl i newid y rhaglen neu’r castio heb rybudd o flaen llaw.

SGYRSIAU AM DDIM CYN PERFFORMIADAU
Bydd Dramaturg Nicholas John WNO, Sophie Rashbrook, yn darparu popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

GWANWYN 2016

The Barber of Seville
Nos Sadwrn 13, nos Fercher 17, nos Wener 19, nos Fawrth 23 a nos Iau 25 Chwefror 6.15pm

The Marriage of Figaro
Nos Iau 18, nos Sadwrn 20, nos Fercher 24 a nos Wener 26 Chwefror 6pm

Figaro Gets a Divorce
Dydd Sul 21 Chwefror 3pm; nos Sadwrn 27 Chwefror 6.15pm

HAF 2016

In Parenthesis
Nos Wener 13, nos Sadwrn 21 Mai a nos Wener 3 Mehefin 6.15pm

Cavalleria rusticana a Pagliacci
Nos Iau 26 Mai, nos Fercher 1 a nos Sadwrn 4 Mehefin 6.15pm; dydd Sul 29 Mai 3pm

SAIN DDISGRIFIAD

The Barber of Seville
19 Chwefror
Taith gyffwrdd am ddim 6.15pm
Perfformiad 7.15pm

Cavalleria rusticana a Pagliacci
4 Mehefin
Taith gyffwrdd am ddim 6.15pm
Perfformiad 7.15pm

Gellir archebu tocynnau ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiadau a theithiau cyffwrdd yr un pryd â phan fyddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Performances and events at:

Wales Millennium Centre, Cardiff

Bute Street
Cardiff CF10 5AL
United Kingdom