Caneuon Stryd Wrecsam | Welsh National Opera

Caneuon Stryd Wrecsam

Rhaglen tair blynedd a gynhelir drwy’r sir gan WNO yw Caneuon Stryd Wrecsam. Dros gyfnod o dair blynedd, mae WNO wedi tanio dychymyg pobl Wrecsam, gan wneud iddyn nhw feddwl am opera mewn ffordd wahanol a chynnig profiad ehangach o’r celfyddydau. Mae’r rhaglen wedi dod ag aelodau o’r gymuned ynghyd mewn gweithdai ysgrifennu, corau cymunedol, dosbarthiadau cyfansoddi cerddoriaeth a pherfformiadau.  I ddathlu'r gwaith y mae WNO wedi ei gynnal yn Wrecsam, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn garedig iawn wedi cynnig cyfnod preswyl i WNO yn Oriel Wrecsam. Rhwng 12 Ebrill a 31 Mai 2014, bydd arddangosfa Dim Ond yn Wrecsam / Only in Wrexham yn arddangos llwyddiant ac effaith y rhaglen, ac yn dathlu’r prosiectau a'r bobl sydd wedi cyfrannu at y llwyddiant hwnnw.
 
Blwyddyn un – Adrodd yr hanesion

Dechreuodd Blwyddyn Un yn drawiadol. Gwelwyd opera sebon gyntaf WNO, Nine Stories High, ar ein sgriniau gyda champau Terry a Sandra yn hoelio sylw’r gwylwyr. Roedd y sgript yn gynnyrch gweithdai ysgrifennu ar draws y gymuned, ac roedd yr ysgrifenwyr yn gallu gweld eu gwaith yn cael berfformio ledled canol tref Wrecsam. Os oes angen tipyn bach mwy o ddrama yn eich bywyd, mynnwch olwg ar Nine Stories High ar YouTube.
 
Blwyddyn dau – Iechyd a lles

Dechreuodd Blwyddyn2 gyda BabyO a SensoryO. Gan gydweithio â Scottish Opera, rhoddodd y darnau rhyngweithiol swynol hyn ffordd newydd i famau a babanod fondio, gan ddod â nhw’n agosach fyth at ei gilydd. Prosiect arall a helpodd famau yn y sir oedd BloomingVoices - prosiect a wahoddodd famau beichiog i rannu eu hemosiynau a’u profiadau gyda’i gilydd, ac elwa ar y budd a ddaw i famau a babanod drwy ganu.  Cyfansoddodd y mamau hwiangerddi i’w plant, a thrwy’r gefnogaeth a gawson nhw gan ei gilydd a chan artistiaid WNO, daeth eu geiriau yn ganeuon a’u caneuon yn waith celf – yn rhywbeth y gallen nhw ei gadw a’i drysori am byth. Yn ogystal â hyn, cynhaliwyd prosiect Singing Doctors yn Ysbyty Wrecsam Maelor yn ystod yr ail flwyddyn. Helpodd y Singing Doctors gleifion, ymwelwyr a staff i gredu, fel y gwnawn ni, yng ngrym aruthrol cerddoriaeth a sut y mae’n gallu rhoi hwb i iechyd a’r lles, a dod â ni at ein gilydd, hyd yn oed ar yr adegau mwyaf anodd.

Blwyddyn tri – Cerddoriaeth

Prosiect blaenllaw WNO yn Wrecsam yn ystod Blwyddyn Tri yw Côr Caia. Wedi ei sefydlu yn Ebrill 2013 fel rhan o fenter i uno teuluoedd a phobl o bob oedran i annog ymdeimlad o gymuned a chyfeillgarwch gyda chymorth cerddoriaeth, ffurfiwyd y côr ar stad Parc Caia - un o'r stadau tai mwyaf yn Ewrop.
Mae Côr Caia yn cyfarfod bob wythnos yn ystod y tymor yng Nghanolfan Gymunedol Kingsley Circle.
Bwriad yr ymarferion yw cael hwyl a phrofi twf drwy ganu, gyda’r Cyfarwyddwr Cerdd Jenny Pearson yn annog pawb i gymryd rhan – pa un ai canu caneuon Take That neu hoff gân Jenny am asyn (heb anghofio’r holl symudiadau) maen nhw’n eu canu. Yn ystod hydref 2013, cymerodd y côr ran mewn gweithdai gyda'r cyfansoddwr Helen Woods a'r awdur Peter Read i greu anthem wreiddiol ar gyfer Wrecsam, Cân ar gyfer Wrecsam – y dref hon a garwn! ac yng ngwanwyn 2014 bu’r côr yn recordio’r anthem mewn stiwdio.

Gellir clywed CD Caneuon ar gyfer Wrecsam Côr Caia yn arddangosfa Dim Ond yn Wrecsam / Only in Wrexham, lle gallwch hefyd gael copi am ddim o'r CD.

Cynhelir Dim ond yn Wrecsam / Only in Wrexham yn Oriel Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Wrecsam LL11 1AU o ddydd Sadwrn 12 Ebrill tan ddydd Sadwrn 31 Mai 2014.

Cefnogwyd gan Sefydliad Esmée Fairbairn a Hyrwyddwyr Cymunedol WNO.