Cymynroddion | Welsh National Opera

Cymynroddion

'As a kid growing up in a working class neighbourhood in Cardiff we had lots of music in the house – mostly of Welsh male voice choirs. My first real experience of opera was when WNO came to my local school recruiting for the children’s chorus in Carmen and Tosca. I jumped at the chance and was touring with WNO at the age of 10. I was a pretty naughty kid and did get told off a few times by the Stage Managers! After my voice started to break I moved away from music until, at 18, I successfully auditioned for a professional male voice choir. One of the other members told me about the WNO Youth Opera and I joined as soon as I could. I hadn’t ever had a singing lesson but Tim Rhys Evans really encouraged me. WNO Youth Opera gave me the confidence to apply to music college and after three years my voice coach suggested I apply for WNO’s Extra Chorus to get the experience of a professional audition. I got an audition and I got a contract! I joined in 2005 for Don Carlos – the rest, as they say, is history. That first professional year gave me such an amazing insight, working with singers who have been doing this for 10 or 20 years. I knew I really wanted to do this and I have now worked in companies around the UK and internationally. WNO has its 70 anniversary this year and it also marks 25 years since WNO came to my school and inspired me. People who support WNO, support kids like me developing into professional singers. I am really grateful to all of them and I hope more people will consider leaving a gift in their Will.' Richard Monk

Gadael Rhodd yn eich Ewyllys

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi bod yn gwmni pobl erioed. Rydym yn bodoli diolch i bobl. Diolch i grŵp bach a phenderfynol o ddynion a merched arbennig, sydd yn rhoi eu dwylo’n ddwfn yn eu pocedi eu hunain. Aberthant amser a chynnig cyflogaeth brin. Brwydrant yn nannedd anfanteision i greu cwmni opera cenedlaethol i Gymru. Dyma eu cymynrodd i ni..

Efallai ein bod yn fwy heddiw. Gallwn fynd ymhellach nag unrhyw un arall. Ond mae’r ysbryd â’n sylfaenodd yn parhau’n wir heddiw. Gobeithiwn y gwnaiff barhau’n wir ar gyfer ein dyfodol.

Gallwch fod yn rhan o’r gymynrodd honno. Gall rhodd yn eich ewyllys, sy’n rhodd bywyd, ein cynorthwyo i wneud cynyrchiadau mawr, beiddgar ac uchelgeisiol am genedlaethau i ddod.

Sut defnyddir eich rhodd
Mae’n well gennym bob amser i gymynroddion fod yn rhydd o amodau. Caniatâ hyn i bob rhodd gael ei rhoi tuag at y maes gyda’r angen fwyaf pan fydd yn aeddfedu. Fodd bynnag, os oes gennych hoffter tuag at faes penodol o’n gwaith, ceisiwn sianelu eich rhodd i gynorthwyo’r maes hwnnw. Mae meysydd allweddol yn cynnwys:

Yr Ensemble
Gwnaiff rhodd tuag at yr Ensemble gynorthwyo ein Corws a Cherddorfa byd enwog, ynghyd â’n tîm hynod sgilgar. Gweithiant yn ddiflino i gyd i sicrhau bod perfformiadau’r WNO adref, ac ar daith, o’r safon uchaf posibl.

Cynyrchiadau Newydd
Ein cynyrchiadau yw enaid y Cwmni. Mae hynofedd artistig a masnachol y WNO yn mynnu ein bod yn parhau i greu cynyrchiadau theatraidd beiddgar a hygyrch i swyno ein cynulleidfa eang ac amrywiol.

Ieuenctid& Cymuned WNO
Defnyddia WNO ei adnoddau cerddorol a thechnegol arbennig i fynd ag opera y tu hwnt i’r prif lwyfan. Ceir rhaglen hynod amrywiol a chyffrous o gynyrchiadau, gweithdai a digwyddiadau i blant, pobl ifanc a chymunedau lleol. Gweithia WNO gyda chymunedau ledled Cymru a Lloegr i ymgysylltu ac ysbrydoli pobl gydag emosiwn a hud opera – yn union fel Richard.


Cymdeithas Idloes Owen
Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn rhywbeth arbennig iawn. Mae’n creu cysylltiad unigryw rhyngoch chi a’r WNO. Mae’n dechrau gyda rhannu angerdd am opera gan arwain at ddygnwch rhagoriaeth artistig. Rydym wedi creu Cymdeithas Idloes Owen i gydnabod y berthynas arbennig hon. Pan hysbyswch ni am eich cymynrodd, fe ddewch yn aelod o’r grŵp hwn. Wedi’i enwi ar ôl un o’n prif sylfaenwyr, mae’r gymdeithas hon yn ffordd i’r WNO ddiolch i’n cymunwyr gwarantedig. Bob blwyddyn credydir y gymdeithas yn erbyn un cynhyrchiad.


Sut i adael rhodd i WNO

Gellir gadael cymynroddion i’r WNO mewn nifer o ffyrdd. Nid yw’n gymhleth. Nid oes rhaid iddo fod yn ddrud. Yn fwyaf cyffredin, dewisa pobl wneud rhodd o:
• unlwmp swm (cymynrodd ariannol)
canran gweddillion ystâdunwaith y caiff ei setlo (cymynrodd weddilliol)

Cynghorwn ni chi i ymweld â chyfreithiwr i geisio cyngor am sut i wneud ewyllys. Bydd cyfreithwyr yn codi ffi ond byddwch yn derbyn cyngor proffesiynol cadarn. Gallwch fod yn sicr yr adlewyrchir eich dymuniadau’n gywir. Lawrlwythwch ddogfen Sut i Adael Rhodd ar gyfer geiriad cymal cyffredinol y gellir eu defnyddio mewn trafodaeth â’ch cyfreithiwr.

 

Os ydych wedi gwneud ewyllys yn barod
Gallwch wneud diwygiadau syml i ewyllys sydd eisoes yn bodoli ar ffurf codisil. Mae’r ddogfen hon yn atodiad i’ch ewyllys. Mae’n eich galluogi i gynnwys cyfarwyddiadau newydd a dileu hen rai heb orfod mynd drwy’r gwaith o ailysgrifennu’r ewyllys i gyd.

Mae eich ewyllys ac unrhyw godisiliau yn ddogfennau cyfreithiol. Gall diwygiadau, os na wneir yn unol â rheoliadau llym a’r gyfraith, fod yn annilys neu’n agored i’w herio. Mae’n bwysig iawn ceisio cyngor cyfreithiol cyn gwneud unrhyw newidiadau i’ch ewyllys.

Os ydych wedi cofio’r WNO yn eich ewyllys, rhowch wybod i ni. Mae faint o gyswllt sydd gennych gyda WNO yn gyfan gwbl yn eich dwylo chi. Os dymunwch aros yn ddienw neu os ydych eisiau gwybod mwy am agwedd o’n gwaith, rhowch wybod i ni. Gallwn ond anrhydeddu’ch dymuniadau os gwyddwn amdanynt. Teimla WNO ddyled fawr o ddiolchgarwch i roddwyr sy’n ein cofio ni yn y fath fodd. Gallwn ond dangos y diolchgarwch hwn yn ystod eu bywyd – unwaith aeddfeda’r rhodd, mae’n rhy hwyr go iawn!

Cysylltu:

I drafod eich opsiynau’n gyfrinachol cysylltwch â Caron ar:
Phone: 029 2063 5000
Ebost: caron.thomas@wno.org.uk

'It is easy to make, amend or update your Will. It is tax effective – charitable donations in your Will are exempt from inheritance tax. It costs you nothing now but will mean a lot to us in the future. It is a gift that lasts - every gift makes a real difference.' Caron Thomas, Senior Development Manager / Uwch Reolwr Datblygu