Anna Bolena | Welsh National Opera

Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Mercher, Tachwedd 27, 2013

Cynhyrchiad newydd

Anne yw’r ferch Boleyn wreiddiol. Ychydig iawn o ffigyrau yn hanes Prydain sydd wedi cael lle mor flaenllaw â hi yn nychymyg awduron, arlunwyr a chyfarwyddwyr ffilmiau. Mae ymdrech Donizetti i ailddychmygu dyddiau olaf Anne yn llys cynllwyngar Harri’r Wythfed yn un teimladwy. Mae’n bortread o rywun diniwed yng nghanol nythaid o wiberod. Fe’i cewch hi’n anodd peidio â phoeni’n ddirfawr amdani.

Bydd cynhyrchiad y Cyfarwyddwr Alessandro Talevi yn rhoi sylw i bersonoliaethau ar draul pasiant, ac am bersonoliaethau ydyn nhw! Mae Anna Bolena yn em fywiog o opera bel canto sy’n llawn ariâu ingol a deuawdau gwefreiddiol sy’n disgwyl i chi eu darganfod.

Cefnogir gan brif rodd gan y ‘Swansong Project’ 

 

Cast a chreadigolBack to top

Arweinydd Daniele Rustioni (tan 6 Tachwedd)
Andrew Greenwood (o 13 Tachwedd)
Cyfarwyddwr Alessandro Talevi
Cynllunydd Madeleine Boyd
Cynllunydd Goleuo Matthew Haskins

Mae’r cast yn cynnwys
Anne Boleyn Serena Farnocchia (tan 23 Hydref)
Linda Richardson (o 6 Tachwedd)
Harri’r Wythfed Alastair Miles
Jane Seymour Katharine Goeldner
Arglwydd Percy Robert McPherson
Smeaton Faith Sherman
Arglwydd Rocheford Daniel Grice
Arglwydd Hervey Robert Lyn Evan

StoriBack to top

Mae gwŷr llys yn trafod cyflwr y materion brenhinol: mae seren y Frenhines Anne yn prysur syrthio ers i Frenin Harri’r VIII syrthio mewn cariad â dynes arall. Mae’r Frenhines yn cyfaddef wrth ei boneddiges breswyl, Jane Seymour, ei bod yn poeni, ac yn cofio’n ôl am hapusrwydd ei chariad cyntaf.

Mae cydwybod Jane, sef cariad newydd y Brenin heb yn wybod i Anne, yn pigo’n arw iawn, ond mae’n sylweddoli ei bod yn rhy hwyr iddi droi’n ôl pan mae’r Brenin yn datgan ei gariad tuag ati, gan addo ei phriodi ac addo iddi’r bri mawr sydd ynghlwm wrth fod yn wraig i frenin.

Mae brawd Anne, yr Arglwydd Rocheford, yn synnu o gyfarfod yr Arglwydd Percy, cyn-gariad y frenhines. Mae Percy wedi cael ei alw’n ôl o alltudiaeth gan y Brenin, sy’n cyrraedd yn awr gyda chiwed hela, gydag Anne a’i merched yn ei ddilyn. Mae’r Brenin wedi trefnu dychweliad Percy fel magl i’w wraig ac mae’n gorchymyn bod swyddog yn ysbïo ar y ddau.

Mae’r gwas, Smeaton, sydd mewn cariad â’r Frenhines, ar ei ffordd i’w hystafelloedd hi i ddychwelyd portread bychan iawn ohoni y mae wedi’i ddwyn. Mae’n cuddio pan mae Anne yn ymddangos gyda Rocheford, sy’n darbwyllo ei chwaer i dderbyn Percy, sydd dal mewn cariad â hi. Mae Anne yn cyfaddef nad yw’r Brenin yn ei charu mwyach ond mae’n dweud ei bod hi’n ffyddlon iddo ef o hyd. Mae’r Brenin yn cyrraedd yr ystafell yn annisgwyl ac mae Anne, Percy a Smeaton yn cael eu harestio.

Mae Anne wedi cael ei charcharu ac mae Jane yn ceisio ei darbwyllo i gyfaddef ei chariad at Percy, fel bod y Brenin yn gallu ailbriodi. Mae Anne yn gwrthod, ac yn melltithio’r wraig a fydd yn ei holynu. Mae Jane yn cyfaddef mai hi yw’r wraig honno.

Mae Smeaton wedi tystio’n ffug i fod yn gariad y Frenhines, gan gredu y byddai ei gyfaddefiad yn achub bywyd Anne. Mae Anne a Percy yn cael eu dwyn ger bron y cyngor. Mae Percy yn honni ei fod ef ac Anne yn briod yn llygaid y nefoedd. Mae Jane yn pledio ar y Brenin i achub bywyd Anne ond mae’n cael ei diystyru. Cyhoeddir dedfryd y cyngor: mae’r briodas frenhinol yn cael ei diddymu a bydd Anne yn cael ei dienyddio, ochr yn ochr â’i chyd-droseddwyr.

Mae Anne mewn gwewyr yn dychmygu ei bod hi'n ddydd ei phriodas ac mae'n cofio ei chariad yn ferch ifanc at Percy. Mae cyd-garcharorion iddi'n cael eu hebrwng i mewn ati ac, wrth glywed synau dathlu, mae Anne yn sylweddoli bod priodas newydd y Brenin yn anochel ac mae’n ei felltithio ef a’i wraig newydd cyn cael ei harwain i ffwrdd i gael ei dienyddio.

FideoBack to top

SainBack to top

BrochureBack to top

WNO a’r Ymddiriedolaeth GenedlaetholBack to top

Mae WNO a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio i gefnogi’r perfformiadau gyda rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau yn eiddo’r Ymddiriedolaeth, sy’n cynnwys Tŷ Tredegar, Plas Newydd a Thŷ'r Masnachwr Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod. Ewch i wno.org.uk/nt am fanylion ynghylch y digwyddiadau. Rhoddir blaenoriaeth i aelodau’r Ymddiriedolaeth sy’n archebu lle yn y digwyddiadau hyn drwy’r eiddo tan 1 Mai.

Take a Tudors breakBack to top

Rydym wedi trefnu cyfradd arbennig i'r rhai sy'n gweld mwy nag un o operâu Y Tuduriaid.

Gwestai'r Marriott

Gwesty'r Marriott Caerdydd
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 7 Medi a 6 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Abertawe 
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.mi. Mae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 8 Hydref a 12 Hydref 2013 yn unig.

Gwesty Brenhinol y Marriott Bryste
10% oddi ar ystafelloedd
Gweler y ddolen isod i wefan gwestai'r Marriott i archebu ar-lein; bydd y cyfraddau'n amodol ar argaeledd a bydd disgownt oddi ar unrhyw gyfradd a archebir. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ewch i marriott.co.uk/default.miMae'r cyfraddau i gyd yn amodol ar argaeledd. Rhaid dangos y tocyn theatr i'r dderbynfa i gymhwyso am y gyfradd i'w chodi. Bydd gostyngiad o 10% yn ddilys rhwng 5 Tachwedd a 9 Tachwedd 2013 yn unig.

Gwesty'r Marriott Birmingham
£100 y noson
Gallwch bellach archebu ar-lein gan ddefnyddio'r cod corfforaethol 7WO neu ffonio adran cadw lle'r Marriott ar 0121 452 1144 a dyfynnu'r cod cadw lle WKAW i gael y cynnig hwn. Archebwch ystafell am £100 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth ddwbl i gynnwys llety a brecwast. Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 12 Tachwedd a 16 Tachwedd 2013 yn gynhwysol.

Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott
£99 y noson
Yn ddilys ar gyfer aros rhwng 23 Tachwedd ac 1 Rhagfyr 2013 yn gynhwysol. Hoffai Meon Valley, Gwesty a Chlwb Gwlad y Marriott, gynnig cyfraddau llety ffafriol i westeion Opera Cenedlaethol Cymru aros yn ein gwesty pedair seren.  Wedi'i lleoli yng nghanol cefn gwlad Hampshire ac yn agos i ddinas Southampton, mae gan y gwesty gyfleusterau hamdden a golff o'r radd flaenaf i chi ymlacio.  Archebwch ystafell wely Safonol Deluxe am £99.00 y noson yn unig yn seiliedig ar feddiannaeth sengl neu ddwbl i gynnwys llety, brecwast llawn, lle parcio, defnydd o gyfleusterau hamdden y gwesty a TAW.  Noder mae'r cynnig  hwn yn amodol ar argaeledd ac ni ddylid ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynigion neu hyrwyddiadau eraill.  I archebu ffoniwch 01329 833455 gan ddyfynnu'r cod PROM.  Am ragor o wybodaeth am y gwesty ewch i'n gwefan yn marriottmeonvalley.co.uk

 

Gwyliau Opera Llandudno

Mae Barbara Sandbach wedi trefnu Gwyliau Opera i Venue Cymru, Llandudno. Mae'r gwyliau hyn yn cynnwys:
•Tocynnau WNO o'ch dewis am bris gostyngol ac wedi'u cadw'n arbennig i chi
•Llety wedi'i ddewis mewn un o westai'r promenâd ger y theatr
•Copi o'r rhaglen ar gyfer yr operâu
•Tocynnau wedi eu cadw ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiad
•Tudalen groeso
Mae'r holl becynnau'n cynnwys llety mewn gwesty o'ch dewis, cinio, ystafell a brecwast. Am ragor o wybodaeth, ewch i llandudnooperaholidays.co.uk neu ffoniwch Barbara ar 01492 879 526.

 

Neuadd Bodysgallen

Mae Neuadd Bodysgallen yn cynnig pecyn sy'n cynnwys llety, brecwast wedi'i goginio, cinio dau gwrs (Gwerth £25 y pen), defnydd llawn o'r sba iechyd a ffitrwydd (pwll nofio, sawna, ystafell stêm, bath sba, ardal ymlacio ac Ystafell y Clwb) a TAW.  
•Meddiannaeth ddwbl (dwbl neu bâr) £115 y pen y noson (£345 am dair noson)
•Meddiannaeth sengl £145 y noson (£435 am dair noson)
•Am ragor o wybodaeth ac i archebu'r pecyn hwn yn Neuadd Bodysgallen ffoniwch 01492 684466 neu  archebwch ar-lein drwy Bodysgallen.com a defnyddiwch WNOTudors fel cod archebu.

CysylltiedigBack to top