Neges Pwysig

Nid yw’r dudalen hon yn cael ei diweddaru bellach – mae’r digwyddiad wedi bod

Gweld holl berfformiadau archif

CrynodebBack to top

dydd Gwener, Chwefror 13, 2015 - dydd Gwener, Ebrill 10, 2015

Bob nawr ac yn y man mae pawb angen treulio noswaith yn y theatr er mwyn gwneud i ni wenu. Mae The Magic Flute gan Mozart, syín gynnes, yn sbort ac yn ddoniol, yn gwneud yr union beth hwnnw.

Mae'r Cyfarwyddwr Dominic Cooke yn cyflwyno cynhyrchiad beiddgar sy'n cyfuno cerddoriaeth aruchel Mozart gyda llwyfanu swrrealaidd sy'n cynnwys cimwch cas, llew sy'n darllen papur newydd a physgodyn sydd hefyd yn troi'n feic. Maeír gymysgedd dda o gomedi, pantomeim, athroniaeth a chrefydd, ar set anhygoel wedi'i ysbrydoli gan Magritte yn golygu bod The Magic Flute yn noson i'w chofio.

Stori pobl ifanc yn dod o hyd iíw lle yn y byd, gan ddod i wybod drostyn nhw eu hunain beth syín wir a beth sy'n gau, beth syín iawn a beth sydd ddim yw opera enwocaf Mozart. Maeín siwrnai drwy'r tywyllwch cyn cyrraedd golau dydd.

Gan ei bod yn addas i'r teulu cyfan, mae The Magic Flute yn gyflwyniad perffaith i opera, gydag eiliadau o hudoliaeth gwirioneddol a fydd yn aros yn y cof am byth. Dewch i weld y profiad bythgofiadwy hwn.

Nodyn am y cynhyrchiad: Nid yw'r cynhyrchiad swrrealaidd hwn wedi'i leoli mewn unrhyw gyfnod penodol. Mae'r setiau a'r gwisgoedd yn cyfeirio at wahanol gyfnodau.

  • Hyd y cynhyrchiad yw tua dwy awr a 50 munud yn cynnwys un egwyl
  • Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn Gymraeg ac yn Saesneg
  • Yn addas ar gyfer pawb dros 8 oed

Dinasoedd

Cast a chreadigolBack to top

Arweinyddwr Lothar Koenigs (13 Chwefror - 10 Ebrill)  
Cyfarwyddwr Dominic Cooke
Cynllunydd Set Julian Crouch 
Cynllunydd Gwisgoedd Kevin Pollard
Cynllunydd Goleuo Chris Davey
Cyfarwyddwr Symudiadau Sue Lefton

Cast
Tamino Allan Clayton (13-20 Chwefror, 5, 12, 13, 19, 26 a 27 Mawrth, 9-10 Ebrill / Benjamin Hulett (26-28 Chwefror, 6 a 20 Mawrth, 1-2 Ebrill)
Pamina Sophie Bevan (13-20 Chwefror, 5, 12, 13, 19 a 26 Mawrth, 9-10 Ebrill) / Anita Watson (26-28 Chwefror, 6, 20 a 27 Mawrth, 1-2 Ebrill)
Papageno Jacques Imbrailo (ac eithrio 12 a 13 Mawrth) / Daniel Grice (12 a 13 Mawrth)
Sarastro Scott Wilde 
Speaker Ashley Holland 
Queen of the Night Samantha Hay
First Lady Camilla Roberts
Second Lady Máire Flavin
Third Lady Emma Carrington

FideoBack to top

SainBack to top

StoriBack to top

Act Un

Mae Tamino yn cael ei erlid gan anghenfil. Wrth iddo syrthio’n anymwybodol mae tair Boneddiges, sy’n forynion i Frenhines y Nos yn ymddangos. Mae Papageno sy’n ddaliwr adar yn hawlio mai ef laddodd yr anghenfil, a chaiff ei gosbi gan y tair boneddiges. Maen nhw’n rhoi llun o Pamina, merch Brenhines y Nos i Tamino ac mae ef yn disgyn mewn cariad â hi.

Eglura’r boneddigesau i Tamino fod Pamina wedi cael ei chipio gan ddyn drwg, Sarastro, arweinydd y frawdoliaeth. Mae Brenhines y Nos yn galarnadu am ei merch ac yn annog Tamino i’w hachub hi. Mae Papageno yn mynd gyda Tamino i geisio achub Pamina ac mae’r Boneddigesau yn rhoi ffliwt hud a set o glychau hud iddynt i’w hamddiffyn. Ymddangosa tri Bachgen i’w harwain ar eu taith.

Y tu mewn i gadarnle Sarastro, mae Pamina yn ceisio dianc rhag ei gwarchodwr trachwantus, Monostatos. Mae e’n cael ei ddychryn gan ymddangosiad annisgwyl Papageno, sy’n dweud wrth Pamina fod Tamino yn ceisio ei hachub hi ac yn datgan iddi fod ef ei hun yn unig iawn. Mae’r ddau yn mynd gyda’i gilydd i chwilio am Tamino.

Caiff Tamino ei arwain i dair teml sef Rheswm, Natur a Doethineb gan y Tri Bachgen. Mae’n clywed lleisiau sy’n ei wahardd rhag dod i mewn trwy’r ddwy fynedfa gyntaf, ac wrth iddo gyrraedd y drydedd fynedfa mae’n dod ar draws y Siaradwr, dirprwy Sarastro. Mae’n dysgu i feddwl yn wahanol am Sarastro ac yn darganfod fod Pamina yn fyw.

Mae Tamino yn chware ei ffliwt hud sy’n swyno’r anifeiliaid gwyllt. Ar ôl clywed y ffliwt, mae Pamina a Papageno yn ceisio dilyn y swˆn, ond maen nhw’n cael eu dal gan Monostatos a’i ddynion. Mae Papageno yn tynnu eu sylw drwy chware ei glychau hud. Daw Sarastro a’i ddynion at ei gilydd ac mae Pamina yn egluro beth ddigwyddodd iddi. Ymddangosa Monostatos gyda’i garcharor newydd Tamino gan ddisgwyl gwobr. Ond, mae Sarastro yn gorchymyn iddo gael ei gosbi ac
yn gwahodd Tamino i ddod yn aelod newydd o’r frawdoliaeth. Wrth i Tamino a Pamina weld ei gilydd am y tro cyntaf maen nhw’n cael eu gwahanu eto yn syth.

Egwyl

Act Dau

Mae Sarastro yn argyhoeddi ei ddilynwyr fod Tamino yn ymgeisydd addas ar gyfer y frawdoliaeth ac yn dweud wrthynt y dewiswyd Pamina i fod yn bartner iddo: gyda’i gilydd bydd y ddau yn sicrhau dyfodol da. Mae Tamino a Papageno yn cael mwgwd dros eu llygaid ac yn cael eu harwain i ffwrdd i roi cynnig ar gyfres o heriau, yr her gyntaf yw aros yn fud. Gweddïa Sarastro y bydd y ddau yn cael y gwroldeb maen nhw ei angen. Mae’r tair Boneddiges yn ceisio tynnu eu sylw er mwyn gwneud iddynt dorri eu llw, ond nid ydynt yn llwyddo.

Ceisia Monostatos ymosod ar Pamina eto, ond mae ei mam, Brenhines y Nos, yn ei hachub. Mae’r Frenhines yn gorfodi i’w merch gymryd gafael mewn cyllell ac yn ei gorchymyn i ladd Sarastro. Mae Monostatos yn clywed popeth ac yn bygwth bradychu Pamina os nad yw hi’n ildio ei hun iddo. Caiff Monostatos ei ddal. Mae Sarastro yn alltudio Monostatos ac yn cysuro Pamina.

Ni yw Tamino a Papageno wedi gorffen yr her o aros yn fud. Mae Papageno yn torri ei lw ef pan gaiff ei gyfarch gan hen wraig sy’n honni mai hi yw ei gariad. Daw’r tri Bachgen â bwyd a diod i’r ddau a dychwelyd eu hofferynnau cerdd. Mae Tamino yn chware ei ffliwt ac mae Pamina yn ei glywed ac yn mynd i edrych amdano. Torra ei chalon pan wrthoda Tamino siarad â hi.

Mae Sarastro yn cymeradwyo Tamino am ei gadernid, ond mae’n dweud wrtho
er y bydd yn cael gweld Pamina eto, efallai mai dyna fyddai’r tro olaf. Er mawr lawenydd iddynt, mae’r ddau gariad yn dod at ei gilydd eto, dim ond i gael eu gwahanu. Caiff Papageno wybod na fydd yn cael ymuno â’r frawdoliaeth, ond mae’n cael cyfle i weld yr hen wraig yn trawsffurfio am ennyd yn ferch brydferth, ei Papagena ei hun.

Yn llawn anobaith, mae Pamina yn ceisio lladd ei hun, ond daw’r tri Bachgen i’w rhwystro, maen nhw’n ei pherswadio fod Tamino yn ei charu hi. Mae Pamina a Tamino yn mynd trwy’r heriau olaf sef tân a dwˆr gyda’i gilydd. Maen nhw’n cael eu hamddiffyn gan y ffliwt hud ac yn llwyddo i gwblhau’r heriau.

Mae Papageno wedi colli ei Papagena ac nid yw’n gallu meddwl am fyw hebddi. Mae’r Bechgyn yn ei atgoffa am ei glychau hud, a phan mae’n eu canu nhw mae Papagena yn ymddangos.

Ceisia Brenhines y Nos, Monostatos a’r tair Boneddiges ymosod ar Sarastro, ond maen nhw’n cael eu dal a’u gorchfygu. Daw pawb ynghyd i glodfori Tamino a Pamina ac i ddathlu goruchafiaeth prydferthwch, doethineb a goleuni.

Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddimBack to top

Mae’r sgyrsiau cyn y perfformiad yn rhad ac am ddim a gellir eu harchebu ar yr un adeg ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Nos Wener 13, nos Wener 20, nos Fercher 26 a nos Sadwrn 28 Chwefror 6.15pm; dydd Sul 15 Chwefror 3pm

Hippodrome, Birmingham
Nos Fercher 4 Mawrth 6.15pm

Venue Cymru, Llandudno
Dydd Iau 12 a ddydd Gwener 13 Mawrth 3pm a 5.45pm

Milton Keynes Theatre
Dydd Iau 19 a ddydd Gwener 20 Mawrth 5.45pm

Mayflower Theatre, Southampton
Dydd Iau 26 a ddydd Gwener 27 Mawrth 5.45pm

Theatre Royal, Plymouth
Nos Fercher 1 a nos Iau 2 Ebrill 6pm

Hippodrome, Bryste
Dydd Iau 9 a ddydd Gwener 10 Ebrill 5.45pm

CysylltiedigBack to top