Wales Millennium Centre, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Canolfan Mileniwm Cymru, Plâs Bute, Caerdydd CF10 5AL

Haf 2017

Die Fledermaus
Nos Sadwrn 20 Mai, Nos Fercher 7 Mehefin, Nos Wener 9 Mehefin*, Nos Wener 16 Mehefin & Nos Sadwrn 24 Mehefin 7.15pm; Prynhawn Sul 11 Mehefin 4pm
(*perfformiad sain ddisgrifiad)

Der Rosenkavalier
Dydd Sul 4 Mehefin 3pm, Nos Sadwrn 10 Mehefin & Nos Sadwrn 17 Mehefin 6pm

Hydref 2017

Khovanshchina 
Nos Sadwrn 23, Nos Sadwrn 30 Medi, No Sadwrn 7 Hydref 7pm

Eugene Onegin 
Nos Wener 29 Medi, Nos Wener 6, Nos Wener 13 Hydref 7pm

From the House of the Dead
Dydd Sul 8 Hydref 4pm, Nos Iau 12 Hydref 7:30pm.

Die Fledermaus
Nos Sadwrn 14 Hydref 7:15pm

Gwanwyn 2018

La forza del destino
Nos Wener 2, Nos Sadwrn 10, Nos Sadwrn 17 Chwefror 6:30pm.

Tosca
Nos Wener 9, Nos Wener 16, Nos Fercher 21, Nos Wener 23 Chwefror 7:15pm, Dydd Sul 11 Chwefror 4pm

Don Giovanni
Nos Iau 22 Chwefror 7pm, Dydd Sadwrn 24 Chwefror 4pm

 

SUT I ARCHEBU

Dros y ffôn 029 2063 6464

Archebwch ar-lein yganolfan.org.uk

Archebion grwp 029 2063 6464 (dewis 4) (Dydd Llun - Dydd Gwener, 9.30am - 5.30pm)

PRISIAU TOCYNNAU 2016/2017

Die Fledermaus, Der Rosenkavalier*

Llawr gwaelod & Cylch £44.50 | £39.50

Cylch Uchaf £27.50** | £22.50 | £14.50 | £8.50

  *Mae'r prisiau hyn yn cynnwys ffi archebu o £1.50 i ddangos yn glir y mwyafswm y byddwch yn ei dalu. Nid yw'r ffi hwn yn gymwys i archebion wyneb yn wyneb ag arian parod. Tanysgrifiadau yn amodol ar ffi archebu untro o £4 ac nid yw ffioedd fesul tocyn yn cael eu codi ar danysgrifiadau. Cedwir y ffioedd archebu yn eu cynfanrwydd gan Ganolfan Mileniwm Cymru.

**Sylwch y gall y rheilen llaw ar du blaen y Cylch Uchaf rwystro rhai aelodau o’r gynulleidfa rhag gallu gweld popeth. 

 

PRISIAU TOCYNNAU 2017/2018

£48 | £43 | £35 | £26 | £17 | £10 yn cynnwys holl ffioedd.

MANYLION ARCHEBU

Gellir talu drwy siec, (yn daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru), Tystysgrifau Rhodd, Talebau Credyd, Tocynnau Theatr neu’r cardiau credyd a debyd a ganlyn - Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Delta, Maestro ac Electron. Rhaid talu am docynnau pan archebir nhw. Gellir neilltuo tocynnau ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor dros dro tra byddwn yn prosesu eich cais mynediad. Nid oes ffi archebu’n daladwy os ydych yn talu mewn arian parod neu Dystysgrifau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru dros y cownter.

Hefyd mae yna beiriant arian Lloyds heb ffi yng Nghyntedd Glanfa.

Dros y ffôn: PMae’r llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10am-7pm ar ddyddiau perfformiadau a 10am-6pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiadau. Ar y Sul, bydd llinellau yn agored am bedair awr cyn dechrau’r perfformiad cyntaf ond bydd y llinellau wedi cau pan na chynhelir perfformiadau.

Wyneb yn wyneb: Ar ddiwrnodau perfformiad, mae’r Ddesg Docynnau yn agored o 10am tan 30 munud ar ôl dechrau’r perfformiad olaf. Bydd y Ddesg Wybodaeth yn aros yn agored ar gyfer unrhyw ymholiad am docynnau tan ddiwedd y perfformiad olaf yn Theatr Donald Gordon. Ar ddiwrnodau pan na chynhelir perfformiadau, bydd y Ddesg Docynnau yn agored rhwng 10am a 6pm.

Dim ond un disgownt fesul tocyn. Gellir talu am docynnau drwy siec, cerdyn credyd / debyd neu arian parod.

Bydd y Swyddfa Docynnau yn ymdrechu i gyfnewid eich tocynnau o un perfformiad i berfformiad arall o’r un digwyddiad, hyd at 24 awr cyn y perfformiad gwreiddiol (yn amodol ar argaeledd). Bydd ffi trafod o £1 yn gymwys fesul tocyn. Bydd y swyddfa docynnau hefyd yn derbyn tocynnau ar gyfer ail-werthu yn amodol ar ffi o 10%, ond ni allwn warantu y ceir prynwr newydd.

 

SUT I ARCHEBU TANYSGRIFIADAU

Dros y ffon, arlein neu wyneb yn wyneb.

Dros y ffon: 029 2063 6464
Arlineyganolfan.org.uk
Trwy archebu arlein fedrwch archebu ardaloedd neu bandiau pris gwahanol i bob opera one mae rhaid archebu yr un faint o docynnau i bob opera. 
In person: pob dydd o 10am yn Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru

Sut i archebu tanysgrifiad arlein:

I archebu arlein bydd rhaid i chi mewngofnodi i'ch cyfrif arlein Canolfan Mileniwm Cymru.

1 Ewch i'r adran Digwyddiadur o yganolfan.org.uk a dewis pecynnau.

2 Dewiswch y pecyn hoffech chi brynu (er engrhaifft 7 opera) a cliciwch Archebu Nawr.

3 Rhowch y nifer o docynnau mae eisiau arnoch i bob perfformiad (mae rhaid fod hwn yr un nifer i bob opera yn eich pecyn) a cliciwch parhau. 

4 Wedyn gofynnwyd i chi Mewngofnodi. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, bydd angen i chi wneud. 

5 Wedyn mi welwch rhestr o operau i ddewis. Gan ddewis un opera ar y tro, dewiswch y nifer o seti penodedig tan i chi archebu y nifer o operau a ddewisoch chi yn Cam 3.

6 Clicwich cadarnhau pecyn i weld eich pecyn.

Os ydych yn hapus gyda beth rydych chi wedi dewis, cliciwch i adio at eich basged a parhewch i prynu.

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch 2016/2017

Arbediwch gwych Tanysgrifiadau*

Archebwch saith neu wyth opera ac arbedwch 30%
Archebwch chwech opera ac arbedwch 25%
Archebwch pump opera ac arbedwch 20%
Archebwch pedair opera ac arbedwch 15%
Archebwch dair opera ac arbedwch 10%

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch 2017/2018

Arbedwch gwych Tanysgrifiadau*

Archebwch 3 opera Arbedwch 10% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 4 opera Arbedwch 15% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 5 opera Arbedwch 20% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 6 opera Arbedwch 25% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 7 opera Arbedwch 30% 5 pris uchaf yn unig

Nodwch bod ffioedd archebu y docyn ddim yn cyfwng ar Tanysgrifiadau. Mae Tanysgrifiadau yn talu un ffi archebu o £4.

Ceir y telerau ac amodau llawn ar-lein. 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2016/2017

Grwpiau
Trefnwch fod grŵp o 10 yn dod at ei gilydd ac fe gewch un tocyn ychwanegol am ddim (dau docyn am ddim ychwanegol ar gyfer grŵp o 20, ac ati). Dim ond ar gyfer y tri phris uchaf y mae'r cynnig hwn yn berthnasol. 

Cwsmeriaid ag anableddau
Gall cwsmeriaid sydd angen cynorthwyydd personol gyda nhw yn y Ganolfan ymuno â’r Cynllun Hygyrchedd. Lle bo’n briodol, mae’r Ganolfan yn cynnig naill ai sedd am bris gostyngol neu am ddim i ofalwyr, felly trowch at ein gwefan am ragor o wybodaeth ac i lwytho ffurflen i lawr: yganolfan.org.uk/mynediad. Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau, a bydd y staff yn barod iawn i esbonio’r system yn fwy manwl.

16 – 30
Mae tocynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5 (yn amodol ar ffioedd archebu a thrafod - nodwch os gwelwch yn dda nad yw ffioedd yn cael eu codi am archebion ag arian parod wyneb yn wyneb).
Pan archebir wyneb yn wyneb, mae gofyn dangos dull adnabod, ac mae’r cynnig yn amodol ar argaeledd.

Under 16s
Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn. Mae'r gostyngiad yma ar gael drwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd

Mae pob disgownt yn amodol ar argaeledd. Dim ond un disgownt fesul tocyn.
Mae’r wybodaeth a argraffwyd ar y daflen hon wedi ei hargraffu yn ddidwyll ac mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg ei hargraffu. Mae’r WNO yn cadw’r hawl i newid y rhaglen neu’r castio heb rybudd o flaen llaw.

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Grwpiau
Grwpiau 10+            £4 yn llai ar dri pris uchaf

Grwpiau 20+£5 yn llai ar dri pris uchaf                                                                                                                        

Grwpiau Ysgol          £10 (1 athro am ddim gyda pob 10 tocyn) 

Cwsmeriaid ag anableddau
Cynllun Mynediad Canolfan Mileniwm Cymru yn gweithredu.

16 – 30
£10 (lleiafrif o 60 tocyn y perfformiad)

Under 16s
Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n  talu'n llawn. Mae'r gostyngiad yma ar gael drwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd

Mae pob disgownt yn amodol ar argaeledd. Dim ond un disgownt fesul tocyn.
Mae’r wybodaeth a argraffwyd ar y daflen hon wedi ei hargraffu yn ddidwyll ac mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg ei hargraffu. Mae’r WNO yn cadw’r hawl i newid y rhaglen neu’r castio heb rybudd o flaen llaw.

SGYRSIAU AM DDIM CYN PERFFORMIADAU

Yn darparu popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

HAF 2017

Die Fledermaus
Dydd Sadwrn 20 Mai 6.15pm; Dydd Mercher 7, Dydd Gwener 9 Mehefin, Dydd Gwener 16 Mehefin & Dydd Sadwrn 24 Mehefin 6.15pm; Dydd Sul 11 Mehefin 3pm

Der Rosenkavalier Dydd Sul 4 Mehefin 2pm, Dydd Sadwrn 10 a Dydd Sadwrn 17 Mehefin 5pm

 

Hydref 2017

Khovanshchina 

Nos Sadwrn 23, Nos Sadwrn 30 Medi, No Sadwrn 7 Hydref 6pm

Eugene Onegin 

Nos Wener 29 Medi, Nos Wener 6, Nos Wener 13 Hydref 6pm

From the House of the Dead

Dydd Sul 8 Hydref 3pm, Nos Iau 12 Hydref 6:30pm.

Die Fledermaus

Nos Sadwrn 14 Hydref 6:15pm

 

Gwanwyn 2018

La forza del destino

Nos Wener 2, Nos Sadwrn 10, Nos Sadwrn 17 Chwefror 5:30pm.

Tosca

Nos Wener 9, Nos Wener 16, Nos Fercher 21, Nos Wener 23 Chwefror 6:15pm, Dydd Sul 11 Chwefror 3pm

Don Giovanni

Nos Iau 22 Chwefror 6pm, Dydd Sadwrn 24 Chwefror 3pm 

 

SAIN DDISGRIFIAD A DEITHIAU CYFWRDD

Die Fledermaus
Dydd Gwener 9 Mehefin
Perfformiad 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

Gellir archebu tocynnau ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiadau a theithiau cyffwrdd yr un pryd â phan fyddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Wales Millennium Centre, Cardiff

Bute Street
Cardiff CF10 5AL
Deyrnas Unedig